» 31/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

In mijn agenda van vrijdag is een grote verandering opgetreden. Door het overlijden van oud-burgemeester Mr. F.J.H. Schneiders zijn de werkzaamheden van de wethouders ‘aangepast’. Burgemeester Knip zal bij de uitvaartplechtigheid spreken. Ik neem zijn plaats in en reis met de groep mee naar de ARENA : De Nationale Feestavond. Ik kan dus ook niet naar Paul Tieke! Een volgdned keer dan maar.» 30/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Openingswoord bij Het Cultuurdebat

29 januari 2002.

UITGESPROKEN TEKST GELDT

Vanavond debatteren met het oog op nieuw cultuurbeleid, het maken van een nieuwe cultuurnota.

1. Aanleiding om cultuurnota te actualiseren:

De laatste cultuurnota van de gemeente Almelo is in 1994 geschreven.

Intussen hebben zich de nodige nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, zoals beleid van rijk en provincie dat vertaald dient te worden in een nieuwe nota:

– introductie van het Grote Stedenbeleid,

– de nota “Cultuur als Confrontatie” van staatssecretaris Van der Ploeg

– het Actieplan Cultuurbereik van de provincie.

Naast de beleidsmatige ontwikkelingen zijn ook in de kunst- en cultuursector zelf nieuwe trends waar te nemen onder meer in vraag:

– de vraag verandert en daar moet op ingespeeld worden

– multi-culturalisering moet vertaald worden in aanbod,

– verandering in leefstijlen bij doelgroepen:

– denkt u maar eens aan actieve senioren, groeiende groep met een dynamische ondernemende levensstijl

– de hang naar identiteit in allerlei landstreken en bevolkingsgroepen

En in algemene zin:

“dé consument bestaat niet meer”

Er is sprake van snel wisselende belangstelling en vraag en daarop geënte trends:

 Hierdoor minder makkelijk aanwijsbare doelgroepen met ene duidelijke vraag

 Dat is lastig voor bedrijven en reclamemakers die doelgroepen willen aanspreken. Het is niet minder ‘lastig’ voor aanbieders van kunst en cultuur. Of eigenlijk moet ik praten over uitdagend.

Want de lol zit er natuurlijk in om er voldoende en op tijd antwoord te vinden op dit soort ontwikkelingen.

En dan zijn er veranderingen in de bedrijfsvoering waarin aanleiding wordt gevonden tot nieuw vormen van samenwerking, fusie meer marktwerking zijn hier enkele voorbeelden van.

Dat is algemene zin allemaal aanleiding om na te denken over cultuuraanbod en cultuurbeleid in Almelo. Het onderwerp waarover u vanavond hopelijk heel veel ideeën inbrengt.

Naast algemene en landelijke ontwikkelingen kan ook aanleiding voor nieuw cultuurbeleid (cultuurnota) kan ook in Almelo worden gevonden:

 De stadsvisie waarin we hebben gekozen om te werken aan een meer levendige binnenstad en daarbij een belangrijke rol zien voor kunst en cultuur

 Aandacht voor cultuur voor jongeren (Plannen voor bouw van jongerencultuurcentrum)

 De vele goede initiatieven die worden genomen, plannen en ideeën die bestaan waar we meer mee moeten gaan doen.

 Het groeiende belang om meer samen te gaan samenwerken. Bij promotie, productontwikkeling, slimme bedrijfsvoering.

Interactief werken en rol van de avond daarin

Het kunst- en cultuurbeleid is niet alleen inhoudelijk aan verandering onderhevig geweest, ook de manier waarop beleidsprocessen verlopen is de laatste jaren veranderd. Twee jaar geleden is in de gemeente Almelo een interactieve werkwijze geïntroduceerd. Dit houdt in dat beleid in samenspraak met de relevante partners, doelgroepen en de bevolking wordt ontwikkeld.

Ook de nieuwe cultuurnota willen we op deze wijze tot stand laten komen:

 we willen bij het interactieve proces voorafgaand aan de cultuurnota zo veel mogelijk mensen betrekken.

 Daarom zijn er voorafgaand aan deze avond panelgesprekken georganiseerd waarin is gesproken met de verschillende culturele partners en doelgroepen (bijvoorbeeld culturele instellingen, culturele stichtingen, amateurkunstverenigingen, jongeren, allochtonen). IK WIL iedereen die heeft deelgenomen aan een panel alvast hartelijk bedanken. Het heeft vele ideeën en onderwerpen opgeleverd die vanavond aan de orde zullen komen.

 vanavond is het debat aan de stad / het interactieve proces voorafgaand aan het schrijven van de cultuurnota wordt afgesloten met dit openbare cultuurdebat (iedereen voor uitgenodigd).

 het debat is niet het einde van de interactieve werkwijze maar het begin. De uitkomsten van dit debat en de panelgesprekken zullen gebruikt worden om de nieuw cultuurnota op te stellen?……….

Discussiëren over kunst en cultuur is altijd spannend:

– Lastig om buiten de eigen interesse en belangen te denken

– Het midden te vinden tussen te concreet en te filosofisch

– Het midden te vinden tussen te specifiek aanbod van kunst en cultuur of te algemeen en weinig onderscheidend aanbod» 29/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Sloophandeling Grotestraat Zuid

29 januari 2002.

UITGESPROKEN TEKST GELDT.

Start van een omvangrijk project met een officieel tintje.

Project verdient dat

Heeft een enorme impact voor de verdere ontwikkeling van stadscentrum

Al heel lang een doorn in de ogen van bestuurders, omwonenden, winkeliers en bezoekers van de binnenstad: groot verloop, leegstand, verloedering, brandgevaar, ongure types, plekjes waar van alles gebeurt wat onze lieve Heer verboden heeft. Niet goed voor de stad.

Een onzekere situatie voor de ondernemers die er hun brood moeten verdienen.

Ik wil, mede namens collega Pingen, een woord van waardering uitspreken in de richting van die ondernemers die vertrouwen bleven houden, die bleven denken het zal goed komen. Een enkeling bleef zelf door investeren. Een compliment op z’n plaats.

Natuurlijk was er twijfel; ook bij ons

Natuurlijk kregen we als bestuurders kritische opmerkingen.

En we hebben ons dat aangetrokken, en zelf vakantieplannen er voor in de waagschaal gezet. Een gemeente kan veel, deze gemeente wil veel maar is daarbij erg afhankelijk van anderen. We willen de regie voeren. Maar daar gaat ook weer veel tijd in zitten.

Met grote waardering kijken we ook naar de opstelling van Beter Wonen in deze. Ze steken hun nek uit. Ze hebben geloof in het eigen product. Prima. Met hun architect is er onlangs een prachtig plan gelanceerd.

Nadat reeds een fors deel van de benodigde panden in de Holtjesstraat is gesloopt, nu de start van het resterende deel.

Voorwaar een felicitatie waard.

Het pas heel goed in het beeld zoals we dat met ons centrum voor ogen hebben. Om daar nog meer handen en voeten aan te geven ontwikkelen we daarvoor een Masterplan.

Op vele plekken in de stad worden voor vele, vele miljoenen investeringen gedaan.

Investeringen om Almelo een meer dan volwaardige plek in Twente te geven.

Die plek verdienen we, die plek willen we afdwingen. Met dit project in dit deel van de stad is daar weer iets aan toegevoegd.

Dank U wel.» 28/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Thuiskomend en nog eens enkele kranten doorgelezen kom ik tot de conclusie : voor de kamerverkiezingen kon het wel eens een heet voorjaar worden.

Van vlam in de pijp naar vlam in de pan.

Als hij maar buiten de regering wordt gehouden.» 28/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Even mijn agenda voor de komende week doornemen :

maandag : interne gesprekken, stukken lezen, telefonades plegen, snel even de afdelingen oplopen om zaken kort te sluiten en nieuwtjes te horen. Voorbereiding voor de vergadering van B en W. Er staan een paar zware stukken op. O.a. de OZB-Problematiek in de nieuwe gebieden. De gemeenteraad vroeg om het onderzoeken van de hardheidsclausule : tegemoetkoming voor de hoge ozb alleen voor de gebieden Aadorp en Bornerbroek. De vorige keer hebben Altena en ik een minderheidsstandopunt in B en W ingenomen!

Dinsdag : Vergadering van B en W, zal wel een groot deel van de dag in beslag nemen. Om 15.30 een sloophandeling plegen in de Grotestraat. Ik zal daar een woordje spreken. ‘s Avonds het grote cultuurdebat ter voorbereiidng van de actualisering van mijn cultuurnota. Er hebben zich 180 mensen aangemeld. Een succes! We houden de avond in de kapel van Hof 88.

Woensdag : Ik zal me bezighouden( o.a.) met het bestemmingsplan buitengebied. We willen dat interactief gaan aanpakken. Mensen laten meespreken die er wonen en werken. ‘s Middag treed ik op als ambtenaar van de Burgelijke Stand en ben ik waarschijnlijk aanwezig bij de vergadering van Stichting Stadsfonds.

In de avonduren is er een partij bijeenkomst (pvda) van het Gewest Overijssel.

Donderdag : Vele interne afspraken. ‘s Middags naar de VWA. Blij dat dit gesprek nu kan plaatsvinden. Is door omstandigheden een aantal keren niet doorgegaan. Ik wil graag even bijpraten over de volkhuisvesting in algemene zin. Men zal ook knelpunten willen aandragen.

Dan is er het afscheid van ambtenaar Andringa (adviseur voor de Beeldende Kunst). Jammer dat hij weg gaat. Ik heb veel aan zijn adviezen gehad.

Nog even met de campagnecommissie om tafel en in de avonduren een bijeenkomst WOP- Ossenkoppelerhoek.

Vrijdag : buiten de stad : een belangrijke bijeenkomst over de 5e Nota Ruimtelijke Ordening. We krijgen daar mee te maken en is dus van belang goed geinformeerd te blijven. Wel wil ik om 19.00 terug zijn om bij de opening van Paul Tieke te kunnen zijn.» 28/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

De maand januari loopt tegen het eind. De verkiezingscampagne begint nu heel langzaam op gang te komen. Mensen worden zenuwachtig, zoeken naar houvast en steun.

Onze campagnekaartjes worden links en rechts uitgedeeld.

Hier en daar komen de eerste posters aan het raam.

Een enkele partij doet nog niet mee aan LOA tekst tv.

Maar dat zal snel anders zijn.

Als soort van aasgieren zullen de partijen elkaar in de gatenhouden.» 27/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

En dan kiest men ook nog heer Dijstal als lijsttrerkker. Overal waar hij komt zal hij weer de saxefoon bespelen. Of is het de taxofoon.?

DE NORM van Jan Mulder, begint me aan te spreken.» 27/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Jan Peter Balkenende begint enge trekjes te krijgen.

Ik vraag me af of hij niet ook in het afzet-complot De Hoop Scheffer zat ( Hoe zou het met Jaap gaan ? Ik hoorde dat hij aan de beterende hand is. Kost tijd om te herstellen van hetgeen je partijgenoten je aan doen. Ik heb daar ervaring mee.).

Hij wil niet meer streven naar een multiculturee samenleving ( Balkenende).

Volgens eigen zeggen heeft zich eerst bekend willen maken, en gaat het nu over de inhoud.

Volgens Peter Jan hebben de kerken ook niet de juiste houding aangenomen (‘ ze zijn onvoldoende kritisch geweest’) .

Wat moet ik met zo’n man.

Wat moet ik met zo’ n politieke partij?

Is er een Almeloo’s weerwoord te geven?

Eng ! Maar daar begon ik al mee.» 27/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Mijn bericht over de aanval op de buitenlanders krijgt dus wel degelijk een vervolg.

Zie daarvoor de voorpagina van de Volkskrant van zaterdag ( 26 – 1 – 2002 ).

Het blijkt wel degelijk dat de opkomst van Fortuyn een aanzwengelende werking richting anti buitenlanders heeft.

Ik betreur dat! ( Les over Balekenende, Dijkstal )

Ik ben blij dat de burgers van Almelo niet steun hebben gegeven opdat heer O. opnieuw een zetel in onze raad zou kunnen krijgen!

De inwoners van Almelo willen dat niet. Almelo wil dat niet! En dat is goed!

De inwoners van Almelo gaan op 6 maart stemmen op :

PvdA, CDA, VVD, GroenLinks, D66, Klein Christelijk Rechts, BBA, De Ouderen Unie 65+, Leefbaar Almelo ( kloon van Leefbaar Nederland) of Apa.

Niets vergeten hoop ik.» 26/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

De jacht op de buitenlanders lijkt in de aanloop naar de verkiezingen voor de 2e Kamer der Staten Generaal geopend te zijn. Professor Pim nam het stokje van de VVD over , de VVD doet nu ook weer van harte mee. Het congres deed er gisteren weer een schepje boven op door te opteren voor een harder asielbeleid.

En nu doet warempel het CDA ook een duit in de zak : Balkenende pleit voor het verlaten van het multi-culti idee.

Moeten de buitenlanders bang worden?» 25/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

De foto komt.

Ik blijf proberen.

Jullie zullen vesteld staan.

Op de foto staan vele bekenden.

Maar wel van jaren terug!

De prijsvraag blijft staan.

Dooren mag niet mee doen.

Hij zit de boel te verstieren.

Met welk belang????

Toch niet op cursus bij Gerard?» 23/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Prijsvraag : Wie zijn dit ? Voor de meeste goede namen een aardig prijsje mijnerzijds.» 23/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Ja, ja.

Geen foto!

Ik snap het ook niet.

Doe mijn best» 23/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Foto volgt z.s.m.» 23/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Prijsvraag : Wie zijn dit ? Voor de meeste goede namen een aardig prijsje mijnerzijds.» 22/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Nog geen reactie gehad over de nieuwe site van onze pvda ( met discussieforum ) en over onze LOA tekst.

Jammer.

Is er geen kritiek?

Lijkt me sterk!» 22/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Ik begreep, hoorde en vernam dat Gerard Smink ziek zou zijn ( geweest ?). Hopelijk is het van tijdelijke aard. Gezien zijn column van hedenochtend zal dat zo zijn. Ook over hem gaan dus praatjes rond!» 22/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Nog Ede Staal – fans op de site. We willen een uitzending maken. Wie doet mee?» 22/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Het schaamrood komt me op de kaken.

9 februari.

Ik kan niet meedoen!!!!!!

Niet het doel verdedigen.

Niet in de aanval, en ………………. ook niet in de verdediging. Ik kan niet. Ik heb verplichtingen die verder gaan dat deze wedstrijd.

Onze dochter is jarig!!!!!!

En dat gaat voor. Ook daar komt publiek op af!

Bel je nog ?» 22/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Ik denk niet dat de VVD met een voorstel komt om het monument aan de Holtjesstraat alsnog af te breken. Haar fractievoorzitter was er altijd fel op tegen. Dus dat zal nu ook wel het geval zijn. Maar ………………politiek is af en toe ook de waan van de dag.

Ik wacht af, donderdag is er raadsvergadering!» 22/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Voor u gelezen :

Binnelands Bestuur, week 3, 18 januari 2002 :

Omerta in Almelo.

Column over de verhoudingen tussen afgdeling VVD – Gijs Stork en wethouder Pingen.

Zo ga je het hele land door!

Citaat : De liberale voorman (Stork) heeft de omerta weliswaar hoog zitten, maar hij wekt de indruk het niet te betreuren als hij voor 1 keer de geweren ………… lees gerust verder in het genoemde blad.» 22/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Ook gelezen dat er in Rotterdam een kantoor is waar men op gezette tijden geen computer, fax e.d. heeft aanstaan ? Ook de telefoon werkt op die dag niet.

Alleen het antwoordapparaat en de koffiemachine werkt dan!

De dag wordt gebruikt voor reflectie en verdieping.» 19/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Kijk vooral eens naar het archief van deze site. Links boven.

Er staan meer dan u verwacht.

Gaat wellicht ook over u.

Dat zou mooi zijn.

Gaat het niet over u, en u wilt genoemd worden ? Dan klikken op rechtsboven.» 19/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

LOA tekst : pagina 735

Alle campagnes zijn gestart.

Marinus neuzelt in Bornerbroek.

Huub zet oude manne als Joop S. in.

Leefbaar gaat in zwart.

CD , nee laat maar.

Hof : nog niets gezien.

BBA : Bob’s Beneveld Alternatief

Over de vvd KOM IK NOG TE SPREKEN

En over het CDA wil ik geen kwaad woord kwijt.» 17/01/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Nog twee nachten slapen. Dan vroeg opstaan en de krant uit de bus halen. De column van Gerard opslaan, en onder het genot van een flesje Yakult en daarna een kop koffie lezen. Nog eens lezen en dan spellen. De voorpret is nu al niet meer te houden. De spanning ook niet.

Hij zal het vast over het college hebben. En anders over de raad. Maar zeker over politiek Almelo. En niet over de kanariefokvereniging in oprichting.

Nou kan ik mij wel voorstellen dat je daar een column over zou kunnen schrijven. Maar dat lijkt me dan meer iets voor Henk van Schuppen. Die schijnt heel voorzichtig terug te willen / kunnen keren naar de stadsredactie. Henk van Schuppen. Kent u hem nog ? Ik wel. Ik schreef ooit eens een column over hem ten tijde van zijn vertrek. Is me toen nog kwalijk genomen door hoofdredacteur Driehuis. Is later allemaal weer op de pootjes terecht gekomen. Henk van Schuppen neemt collega Sjoers in bescherming. En dat vind ik goed. Ook dat artikel gelezen over een informatieavond in de wijk Nijrees? Ach wat zou het goed zijn om Henk weer op de stadsredactie te hebben. Maar wie zou dan weg moeten? Oh ja. Daar heeft Albert Holterman al eens een brief aan B en W over geschreven. Ik heb die brief nog voorgelezen in DE ACHTERKAMER. Weet U nog? Maar dan zou Gerard weg moeten. Nee nu niet. Dan maar uitbreiding van de formatie op de redactie. Henk er graag bij, Gerard echter niet weg. Ook hij moet nog een circusact opvoeren. Sterker nog : wellicht is hij t.z.t. in staat een heel circusprogramma in elkaar te zetten.

De Grote Leider van circus TC Tubantia. Met halsbrekende toeren op het slappe koord, dansende krulstaart konijnen en de hoogstandjes in de nok van de tent.

(met dank aan Albert Holterman)