» 30/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

—–Oorspronkelijk bericht—–

Van: Kenniscentrum Grote Steden [mailto:info@kcgs.nl]Verzonden: donderdag 30 mei 2002 11:44

Onderwerp: Themabericht Participatie allochtonen

=======================================================================

========

Themabericht Participatie van Allochtonen

=======================================================================

========

Beste heer, mevrouw,

Het percentage bewoners in de grote steden dat van buitenlandse afkomst

groeit nog steeds. Een probleem waar gemeenten en andere lokale instanties

mee worstelen, is hoe deze allochtone bewoners bij de samenleving en het

beleid kunnen worden betrokken. In dit themabericht geeft het kenniscentrum

Grote Steden een overzicht van de kennis die op het internet beschikbaar is

over de participatie van allochtonen. Dit themabericht is mede samengesteld

naar aanleiding van het Kennisatelier over participatie van allochtonen, dat

op 16 mei in Rotterdam heeft plaatsgevonden.

Stuur dit themabericht gerust verder naar mensen in uw omgeving die

geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Overigens vindt u dit themabericht als

pdf-bestand in het archief op
>.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Huizing

Researchconsultant

Kenniscentrum Grote Steden

=======================================================================

========

Samenvatting

Uit de diverse publicaties blijkt dat traditionele vormen van participatie

niet werken om bepaalde bevolkingsgroepen te bereiken. Om bijvoorbeeld

etnische minderheden en jongeren te bereiken, moeten ze persoonlijk benaderd

worden. Verder moeten ze betrokken worden bij concrete problemen en concrete

oplossingen. Daarnaast is het van belang om betrokkenen mede-eigenaar te

maken van een probleem. Hierdoor voelt men zich ervoor verantwoordelijk en

nemen de wil en de daadkracht toe om er wat aan te gaan doen. Dit geldt

overigens zowel voor allochtonen als voor autochtonen. Om allochtonen beter

te bereiken moet ook meer gebruik worden gemaakt van bestaande allochtone

organisaties.

Uiteindelijk zal sprake zijn van een verschuiving van participatie van

burgers in overheidsbeleid naar participatie van de overheid in

burgerinitiatieven, zoals door het Instituut voor Publiek en Politiek is

gesignaleerd.

=======================================================================

========

Multiculturele samenleving

Aanpassing in de multiculturele samenleving – Voorbij de multiculturele

samenleving (2002)

In zijn oratie geeft hoogleraar H. Entzinger van de Erasmus Universiteit

Rotterdam zijn visie op de multiculturele samenleving. De discussie zou niet

langer moeten gaan over de vraag hoe cultuurverschillen moeten worden

geïnstitutionaliseerd en of nieuwkomers zich wel of niet moeten aanpassen.

Relevanter is de vraag hoe de aanpassing vorm dient te krijgen, waar zij

ophoudt en waar de acceptatie van verschillen begint.

Meer weten?
>

Integratie van allochtonen – Perspectief op integratie (2001) De

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft deze studie uitgevoerd

naar de integratie van allochtonen. Er wordt onderscheid gemaakt naar de

mate waarin allochtonen zich qua contacten, normen, waarden en taal

onderscheiden van de omringende samenleving of deze juist naderen en naar de

deelname van allochtonen aan bijvoorbeeld onderwijs of arbeid. Eén van de

conclusies is dat beide vormen van integratie bij Turken, en in iets mindere

mate bij Marokkanen, behoorlijk traag verlopen.

Meer weten?

>

=======================================================================

========

Participatie algemeen

Van overheidsbeleid naar burgerinitiatief – Participatie in het publiek

domein (2002)

Onderzoek van het Instituut voor Publiek en Politiek in opdracht van het

ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De conclusie is dat er sprake

is van

verschuiving van participatie van burgers in het overheidsbeleid naar

participatie van de

overheid in burgerinitiatieven. Met name de participatie van etnische

minderheden en

jongeren blijkt achter te blijven. Voor hen werkt de traditionele

methode van participatie in

gestructureerde overleggen niet. Een informele, persoonlijke benadering

en betrokkenheid

bij concrete projecten werken voor hen beter.

Meer weten?


thema=Leefbaarheid>

Participatie van jongeren – Jong betrokken (2002)

Factoren die de participatie van jongeren op lokaal niveau bevorderen dan

wel belemmeren staan centraal in dit onderzoek van het Instituut voor

Publiek en Politiek. Aan de hand van elf praktijkvoorbeelden wordt de

participatie van jongeren bestudeerd.

Uit deze

praktijkvoorbeelden blijkt dat creativiteit van de gemeente voor een

succesvolle participatie

een absolute noodzaak is. Gekozen moet worden voor een benaderingswijze

die jongeren

het meest aanspreekt.

Meer weten?
>

=======================================================================

========

Participatie allochtonen

Politieke participatie van allochtonen – Sociaal kapitaal en politieke

participatie van etnische minderheden (2000)

Essay van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies. Naar voren komt

onder andere dat de politieke integratie van etnische minderheden in de

eerste vijftien jaar na de invoering van het kiesrecht grote vorderingen

heeft gemaakt. Dit is zowel te danken aan autochtone politici als aan

etnische minderheden zelf.

Meer weten?
>

Factoren die participatie beïnvloeden – Politieke participatie van etnische

minderheden in vier steden (2000)

Onderzoek van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies in opdracht

van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarbij is

in het bijzonder aandacht besteed aan factoren die de participatie

beïnvloeden. De belangrijkste conclusies is dat de politieke participatie

toeneemt naarmate de etnische gemeenschap hechter is.

Verder blijkt dat het aantal allochtone volksvertegenwoordigers stijgt als

het beleid ten aanzien van etnische minderheden meer is

geïnstitutionaliseerd.

Meer weten?

>

Benaderen van allochtonen – Vraag ‘t ze persoonlijk (2001)

Het Instituut voor Publiek en Politiek en Aedes hebben samen een

onderzoek gedaan

naar manieren om allochtonen nauwer te betrekken bij

participatietrajecten van

gemeenten of Woningcorporaties. Door klassieke participatiemethoden voelen

allochtonen zich niet aangesproken, ze beheersen de taal onvoldoende of ze

denken dat hun inbreng niks uithaalt. De oplossing? Een persoonlijke

benadering, versterking van het eigendomsgevoel en benutten van allochtone

organisaties.

Meer weten?

>

Sportparticipatie van allochtonen – Kleurrijk samenspel (2000)

Naar aanleiding van een conferentie over de sportparticipatie van

allochtonen hebben

FORUM en het NOC*NSF de publicatie samengesteld. Sport zorgt voor

ontspanning,

zelfwaardering en sociale binding en het bevordert de gezondheid. Het is

daarom van

belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. De deelname van

allochtonen blijkt echter

lager te zijn dan die van autochtonen. Het blijkt dat leeftijd,

geslacht, land van herkomst,

verblijfsduur en sociaal-economische positie van allochtonen van invloed

zijn op hun

participatie bij sportactiviteiten.

Meer weten?

http://www.forum.nl/fonds/algemeen.html

– sport


>

=======================================================================

========

Participatie in de praktijk

Theater als middel voor participatie – Kennisatelier ‘Participatie van

allochtonen’ (2002)

In mei 2002 heeft het kenniscentrum Grote Steden samen met het Landelijk

Samenwerkingsverband Aandachtswijken een kennisatelier georganiseerd over

‘Theater als middel voor participatie van allochtonen’. Conclusies zijn

onder andere dat voor het bereiken van allochtonen een gerichte benadering

nodig is en dat theater een goede manier is om gevoelige zaken aan de orde

te stellen of moeilijke procedures uit te leggen.

Meer weten?


thema=Leefbaarheid>

Reminiscentietheater – De geschiedenis van mijn hart (1998)

Publicatie van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.

Reminiscentietheater is theater waarin doelbewust herinneringen worden

opgeroepen. Door deze vorm van theater kunnen allochtone ouderen zich bewust

worden van hun eigen levensgeschiedenis en zo de balans in hun eigen leven

vinden. Allochtone jongeren krijgen door reminiscentietheater een indruk van

de geschiedenis van de oudere generatie en van hun eigen wortels. Autochtone

ouderen en jongeren, ten slotte, krijgen meer begrip voor en inzicht in

andere culturen.

Meer weten?

> (bestelnummer E 22144)

Ontwikkelingsgericht participatiemodel – De TWEXX methode in Enschede

Om de sociale en fysieke potentie in de wijk Twekkelerveld in Enschede

op een adequate

manier aan te spreken is de TWEXX methode ontwikkeld. Bewoners worden

betrokken bij

de ontwikkeling van hun wijk. De opzet is om bewoners, instellingen en

bedrijven te

verenigen in een beursconcept waarbij plannen (opties) ter verbetering

van de wijk

kunnen worden ingediend.

Meer weten?
>

=======================================================================

========

Links

Instituut voor Publiek en Politiek
>

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

>

Instituut voor Migratie en Etnische Studies

>

Forum
>

Ministerie van Binnenlandse Zaken

>

Rotterdams Wijktheater

>

Stut
>

=======================================================================

========

Aanmelden

Heeft u dit themabericht via een collega ontvangen en wilt u in de toekomst

graag persoonlijk op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en

producten van het kenniscentrum? Meldt u dan aan via onze website:


>

=======================================================================

========

Kenniscentrum Grote Steden, donderdag 30 mei 2002

=======================================================================

========

Het kenniscentrum Grote Steden maakt onderzoeken en praktijkvoorbeelden

toegankelijk

voor de gebruikers van het kenniscentrum. Het richt zich op

kennisverzameling,

* ontsluiting, -bemiddeling en -ontwikkeling. Het kenniscentrum is

opgericht op initiatief van en is werkzaam voor negen departementen en de 25

grote steden.

Bezoek ook onze website:
> en onze linkspagina:>.» 29/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Het college van burgemeester en wethouders

Uit het algemeen bestuur, de gemeenteraad, wordt het dagelijks bestuur gevormd: het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester, voorzitter van het college, wordt benoemd door de kroon (de Koningin en de ministers) voor een periode van zes jaar. Ook de gemeentesecretaris, hoofd ambtelijke organisatie, heeft zitting in het college.

Het college bestuurt op basis van een vierjarig beleidsprogramma. In dit programma staan de belangrijkste beleidsvoornemens voor een raadsperiode. Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille. De portefeuilleverdeling is als volgt:

Naam: Drs. M.A.J. Knip

Functie: Burgemeester

Portefeuille: Coördinatie van planning en beleid / GSB / Dualisme, Algemeen bestuurlijke zaken, Public relations en communicatie, In- en externe betrekkingen, Coördinatie regionale samenwerking (o.a. Netwerkstad), Openbare orde en veiligheid, Onderzoek en Statistiek

Naam: Dhr. A. Sjoers (CDA)

Functie: Wethouder

Portefeuille: Verkeer en vervoer, Stadsontwikkeling en stedelijke vernieuwing, Middenstand, markt en haven, Facilitaire zaken, Personeel en organisatie

Naam: Drs. R.J.M. van Broekhoven (CDA)

Functie: Wethouder

Portefeuille: Financiën en beheer overig algemeen bezit, Grondbeleid, Economische zaken, Werkgelegenheid, Sport, Toerisme

Naam: Dhr. B. Kuiper (PvdA)

Functie: Wethouder

Portefeuille: Wonen en leefomgeving, Milieu, Water en waterwegen, Agrarische zaken, Openbare werken / stadsbeheer, Grootschalige recreatie

Naam: Mw. M. Kuik-Verweg (PvdA)

Functie: Wethouder

Portefeuille: Onderwijs en educatie, Welzijn, Sociale zaken, Integratiebeleid

Naam: Dhr. H.C. Isendoorn (D66)

Functie: Wethouder

Portefeuille: Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht, Coördinatie masterplan, Cultuur, Volksgezondheid, Informatisering en Automatisering

Naam: H.F.X. Geerdink MPM

Functie: Secretaris» 29/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Wethouders krijgen lintje

26-05-2002 OMROEP ALMELO – De wethouders Reinier van Broekhoven en Bert Kuiper zijn nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Huub Isendoorn is Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Aan het einde van de raadsvergadering heeft burgemeester Knip de wethouders de bijbehorende versierselen opgespeld. Zij ontvingen deze koninklijke onderscheiding voor de vele jaren die zij actief zijn in de gemeenteraad.» 29/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Stichting ‘Forever Young’ geeft eerste concert

Zaterdagavond, 1 juni 2002 vanaf 19.30 uur in café-restaurant

‘Rembrandt’, bij de sporthal aan de Rembrandtlaan 27 Almelo» 29/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

De Gele Raaf is opnieuw weer heel snel :

Cultuurwethouder Huub Isendoorn raakt al aardig bedreven

in het openen van exposities en tentoonstellingen.

De fles wijn die hem door de Hr. Vonk wordt aangereikt

zal ongetwijfeld op vakkundige manier geopend worden.» 29/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

TC Tubantia :

Almelose wijkpolitiepost weer open

ALMELO – ‘De gemeente heeft zichzelf leljik te kijk gezet met het Kameleonproject’, zegt PvdA-fractievoorzitter Bert Kozijn. Dankzij de politie is de wijkpolitiepost weer open. De gemeente wilde wachten met het inrichten van ‘een wijkservicepunt.’

Verder woensdag in De Twentsche Courant Tubantia:

– de Konmar in Schelfhorst gaat dicht

– een interview met Bert Kuiper» 29/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Er komt een verhaal van en over mij in de TC.

Donderdag?

Ik had een goed gesprek met de journalist.

Het zal dus best een goede weerslag van dat gesprek zijn.

Foto is er een om uit te knippen en te bewaren ( is een advies).» 29/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

De buurt weer eens in.

Het is niet de gewoonte dat wethouders deelnemen aan de vergaderingen van de fractie. Wethouders zijn geen lid meer van de gemeenteraad en dus ook geen lid meer van de (eigen) fractie. Wij hebben de afspraak gemaakt dat we als wethouders van de PvdA het eerste jar nog volledig meedraaien als fractieleden. We mogen alleen niet meestemmen. Een goede oplossing om een aanvang te maken met het duale systeem. Op en dinsdag werd de fractievergadering afgeblazen. Ik heb die vrije tijd besteed om de wijk eens weer (op een avond) in te gaan. Zo maar even langs mijn voetbalclub ( daar was niemand). Toen naar de Rembrandthal, ik ben in die omgeving wijkwethouder. Goed om te zien hoe daar vele activiteiten plaatsvinden. Ik was daar die middag ook bij de laatste voorbereiding van de straatspeeldag. Vele vrijwillegers, leerkrachten, politie, stadswachten en het sportbuurtwerk in touw voor de kinderen. Fantastisch om die sfeer mee te maken. Terug naar de vrije avond. Rondgereden door mijn (wijkwethouder) wijken. Ik kon het echter niet nalaten om ook nog een kijkje op Nieuwland 2 te nemen. Een wijk in opbouw. Vreemd om te zien dat de flat waar ik in 1958 met mijn ouders kwam te wonen, nu is afgebroken en plaats heeft gemaakt voor prachtige nieuwbouw. Toen maar even naar binnen in het wijkgebouw ( De Schoppe).

Aldaar gesproken met oude en nieuwe buurtbewoners over toekomst en verleden van de wijk. Vooral het verleden riep een gevoel van verlangen op.

Goed zo’n invulling van een vrije fractieavond.» 28/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Genealogie Pagina 4 (Stamboom)

Genealogie Pagina 4 (Stamboom). … Terug naar de hoofdpagina. Peetoom, Jacobus{I79},

Peetoom, Cornelis{I61} g. 2 NOV 1905 o. 29 SEP 1987, Kuiper, Jacob{I81}, …

home.quicknet.nl/qn/prive/am.peetoom/ ml/p/images/godefrooi/dp_3.htm – 27k – In cache – Gelijkwaardige pagina’s

[ Meer resultaten van home.quicknet.nl ]» 28/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Kuiper Ik ben op zoek naar de stamboom van de familie Kuiper, wie kan mij helpen, kom uit het noorden jankuiper51@hetnet.nl

U MAG OOK REAGEREN NAAR : BERT.META@HOME.NL» 28/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

UIT DE TC TUBANTIA :

Onderhandelaars eens over financiën

DEN HAAG (ANP) – De fractieleiders Balkenende (CDA), Herben (LPF) en Zalm (VVD) zijn het maandag in grote lijnen eens geworden over de financiële uitgangspunten voor een nieuw regeerakkoord, aldus betrouwbare bronnen. Ze willen streven naar een begrotingsoverschot van gemiddeld 1 procent, zodat de staatsschuld in circa twintig jaar kan worden afgelost.

Dat bleek maandagmiddag na de eerste inhoudelijke onderhandelingen van het drietal onder leiding van informateur Donner. Bij die eerste sessie is ook gepraat over normen en waarden in de samenleving en over het wegwerken van de bureaucratie bij de overheid, maar die gesprekken waren volgens ingewijden ‘weinig concreet’.

Om een begrotingsoverschot van 1 procent te bereiken is een miljardenbezuiniging nodig. Maar over bezuinigingen en concrete bedragen is maandag nog niet gesproken. Duidelijk is wel dat er zeker zo’n 6 miljard euro op tafel moet komen om de financiële doelstelling te bereiken en om ruimte te maken voor investeringen in zorg, onderwijs en veiligheid.

Voor er over concrete bezuinigingsmaatregelen wordt gesproken wil informateur Donner eerst de belangrijkste geschilpunten tussen de drie partijen op tafel hebben. Hij denkt daarvoor ongeveer een week nodig te hebben.

Aan het eind van de informatie moet er een ‘strategisch beleidsdocument’ liggen, waarover de Tweede Kamer kan debatteren. Dit stuk moet de belangrijkste afspraken tussen de partijen bevatten.

Volgens Donner is het verschil van mening tussen de fracties over de aard van dit document minder groot dan vorige week leek. Zalm verklaarde toen dat hij op alle punten waarover verschil van mening is, gedetailleerde afspraken wil maken, terwijl Balkenende alleen de hoofdlijnen wil vastleggen. Volgens Donner zijn de tegenstellingen aan de onderhandelingstafel ‘minder scherp’ dan daarbuiten, al gaf hij toe dat er wat discussie is over de vraag wat hoofdpunten zijn.

Zowel Donner als de onderhandelaars zeiden maandag dat de sfeer bij de besprekingen goed en constructief is. Veel inhoudelijke mededelingen deden ze niet. Dinsdag staan de asiel- en integratieproblematiek op de agenda.» 28/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Gemeentenieuws

Sociaal bewogen wethouder Jan Altena neemt afscheid

ALMELO – Wethouder Jan Altena heeft vrijdag 8 maart afscheid genomen als wethouder in Almelo. Na een periode van 24 jaar raad lidmaatschap, waarvan 12 jaar als wethouder, heeft Jan Altena besloten met deze werkzaamheden te stoppen.

Na deze, soms bewogen periode gaat hij samen met zijn echtgenote Gerdien eerst genieten van een periode van rust. Daarmee volgt hij de raad op van de nestor van de raad, Roel Koetsier, “Ga reizen, fietsen, wandelen en filosoferen, want het is goed geweest.”

DIT KOMT OOK VAN HET ALMELO’S WEEKBLAD. WEL OUD NIEUWS ONDER ACTUALITEIT LIJKT ME!» 28/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

ALMELO – Binnen de muziekwereld heeft ze al een aardige naam opgebouwd en ook veel Almeloërs kennen haar: kapster Lilian Paus. Vanaf 1 april is ze echter kapster-af. Ze stort zich volledig in het avontuur dat de muziekbusiness haar te bieden heeft. En dat avontuur kan een flinke rit worden getuige haar talent. Na in veel bandjes te hebben gezeten heeft Lilian haar plek gevonden bij het ensemble Rendez-vous, dat covers zingt op bruiloften en partijen.Tot haar afscheid op 1 april is ze nog gewoon kapster in haar eigen salon.

EN DAT STOND IN ONS ALMELO’S WEEKBLAD. MOOI TOCH?» 28/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Een bericht uit de NRC; spreekt me wel aan :

Links ruziet over verenigde oppositie

Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 27 MEI. De progressieve partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over de vorming van een zogenoemd links blok, als tegenhanger van de centrum-rechtse coalitie van CDA, LPF en VVD die thans vorm krijgt.

Initiatiefnemer GroenLinks en de PvdA zijn wel voor samenwerking, maar verschillen van mening over de vormen waarin die gestalte moet krijgen. D66 is resoluut tegen, de SP staat open voor discussie maar wijst erop dat andere partijen de afgelopen jaren de samenwerking altijd hebben afgehouden.

Vanmorgen bepleitte PvdA’er Duivesteijn in de Volkskrant een progressief akkoord tussen de vier ‘linkse’ partijen in de Tweede Kamer (PvdA, GroenLinks, SP en D66). Het Tweede-Kamerlid neemt in het interview een voorstel over dat GroenLinks-leider Rosenmöller op de avond van de verkiezingen opperde. Die zei toen met de andere progressieve partijen te willen werken aan een ‘oppositieakkoord’. De GroenLinks-leider reageerde vanmorgen onaangenaam verrast op het ‘initiatief’ van Duivesteijn. ,,Als het er nu al weer om gaat wie het eerst bij de interruptiemicrofoon is of wie de grootste megafoon heeft, zijn we niet goed bezig. We moeten de coalitie effectief bestrijden”, zegt hij.

Duivesteijn wil, zo blijkt uit het interview, zelfs gezamenlijke woordvoerders op belangrijke terreinen aanwijzen die namens verschillende partijen het woord kunnen voeren. ,,Als we nu geen vuist maken, laten we Nederland over aan de conservatieven”, aldus Duivesteijn.

Rosenmöller vindt dat de PvdA’er al te veel ,,in eindmodellen” denkt. ,,Het gaat om een effectieve strategie in de oppositie, die moet van onderaf groeien. Daar moeten we over praten en over schrijven. De uiteindelijke vormgeving, met gezamenlijke woordvoerders, dat gaat me veel te hard.” Rosenmöller vindt dat PvdA en D66 eerst de ,,kramp van de vorige coalitie” moeten loslaten. ,,De tegenstelling tussen die twee partijen en de oppositie was de afgelopen jaren erg groot.” Hij denkt niet dat de sfeer van de afgelopen jaren een oppositieakkoord hoeft te belemmeren.

SP-voorman Marijnissen, die als enige linkse lijsttrekker zetels won, reageerde op verkiezingsavond direct met het verwijt dat zijn voorstellen tot ‘discussie’ over progressieve politiek ,,altijd zijn afgehouden”. Marijnissen was vanmorgen niet bereikbaar voor nader commentaar.

D66-leider De Graaf voelt niets voor een oppositie-akkoord. De sociaal-liberalen willen op sommige punten best samenwerken met links, maar op andere punten moet het volgens De Graaf mogelijk zijn om ,,hard door het midden” te blijven gaan.

27 mei 2002» 24/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Ik ga wel even naar de receptie.

Ook vanaf deze plaats een felicitatie voor het eerste elftal van O.N.» 22/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

23 mei 2002.

Hoogste punt Beatrixstraat

Weth. Bert Kuiper

Uitgesproken tekst geldt.

Welkom

We staan bij een plek waar een oude winkellocatie plaats maakt voor een woonlocatie in het centrum van Almelo. Hier op het voormalige terrein van de Gamma. Een stuk herstructurering, revitalisering van de binnenstad.

Het Wonen terugbrengen naar het centrum gaat ook hier op …leegstand en loze ruimte maken plaats voor aangenaam wonen in het centrumgebied, in dit geval het noordelijk centrumgebied.

Niet alleen hier wordt gewerkt aan de vernieuwing van het centrum, maar binnen een straal van zo’n 2 a 3 kilometer dragen meerdere bouwprojecten bij aan deze ontwikkeling…denk aan de Grote Straat Zuid , of aan de plannen om en bij het Kolkje, de nieuwe invulling van de Praxislokatie, activiteiten in de directe stationsomgeving. Projecten als genoemd vullen de lege plekken en de vervallen plaatsen op en geven de stad een kwalitatief hoogwaardiger aanzicht.

Wanneer komend najaar de bouw van dit woongebouw is voltooid, kunnen we spreken over een appartementencomplex waar gewoond en geleefd kan worden op een toplokatie in de stad. Zowel faciliteiten binnen het complex als de voorzieningen in de directe omgeving maken dit waar.

We kijken bij de bouw van dergelijke projecten uiteraard niet alleen naar vandaag de dag maar we denken ook aan de toekomst: duurzaam bouwen met de juiste bouwmaterialen en water- en energiebesparende maatregelen, daar hechten we met z’n allen steeds waarde aan…daarin gaat Woningstichting St Joseph mee, als medeondertekenaar van het plaatselijk Convenant “Duurzaam Bouwen” en door het ook weer bij dit project in de praktijk te brengen.

ls het gaat om het duurzaam bouwen is er wel iets aan de hand in Nederland. De Vereniging voor ontwikkellaars en bouwondernemers wil geen convenant duurzaam bouwen met het ministerie ondertekenen. Volgens de VNB ziet de consument om financiele redenen duurzaam bouwen niet zitten. Simpel gezegd : liever een duurdere keuken dan een zonnepaneel op het dak. Ook de vereniging voor eigen huis zet vraagtekens. Ik vind dat jammer. Ik citeer nog maar eens uit ons eigen convenant die is ondertekent door Beter Wonen, Sint Joseph, NVOB , Cogas en de gemeente Almelo :

Duurzaam bouwen is een niet aflatend proces van alert blijven kijken naar alle facetten die het bouwproces omvatten en het vervolgens maken van keuzes ter ontlasting van ons milieu.

Dat uitgangspunt laten we in Almelo nog maar niet los.

Ook bouwen met het certificaat Woonkeur zal ik blijven stimuleren: een nieuwbouwwoning die aan de bewoner veel veiligheid, gebruiksgemak en vrijheid biedt. De woning kan bijvoorbeeld makkelijk worden aangepast wanneer de bewoner een andere indeling of ander gebruik wil; we willen aanpasbaar bouwen. Een woonkeurwoning is geschikt voor alle leeftijden en is dus voor iedereen aantrekkelijk. Bij een woonkeurwoning worden eisen gesteld aan de woonomgeving en aan de woning zelf. We hebben het dan over : eisen die staan in het handboek voor toegankelijkheid, De Kwaliteitswijzer van de VAC , het senioren label en het politiekeurmerk Veilig Wonen. Dat bouwen volgens het woonkeur certificaat zal ook in het collegeprogramma, wat we morgen aan de raad zullen aanbieden, een plek krijgen.

Ik wil u ook nog even meenemen naar de kabinetsformatie.

Niet uitgesloten moet worden dat op dat niveau besluiten zullen worden genomen over een mogelijke andere indeling van de departementen. Er schijnt een gerucht te zijn dat de directoraten-generaal Ruimtelijke Ordening en die van Wonen in de toekomst samen zullen gaan. Er wordt nu al geruzied over het feit welke tak van sport het voor het zeggen zal krijgen : de ruimtelijke ordening of het wonen.

Ik hoop van harte dat het niet een competentiegevecht zal worden maar dat men werkelijk, door integraal te gaan werken wetgeving zal maken die het voor ons als lokale bestuurders mogelijk zal maken nog veiliger en nog betere woonomgevingen te kunnen maken. En dat er in die omgevingen duurzame en gewilde woningen gebouwd kunnen worden. Uiteraard in goede samenwerking met onze strategische partners.» 19/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Na dit onderste uit Het Algemeen Dagblad stop ik voorlopig.

Top PvdA in shocktoestand

Door Sandra Donker en Jaap Jansen

,,Shit, shit, shit!” Eveline Herfkens slaat de hand voor de mond.

,,Ik ben hier niet vrolijk van”, zegt de minister voor

Ontwikkelingssamenwerking als de eerste cijfers op het scherm

verschijnen in de Amsterdamse poptempel Paradiso.

,,Dit is dramatisch”, zegt partijvoorzitter Ruud Koole. Het is

negen uur en de eerste prognose is binnen. De PvdA: 24 zetels. Een

siddering gaat door de de zaal waar de sociaal-democraten bijeen

zijn om de uitslag af te wachten.

,,Het is simpel”, zegt minister Willem Vermeend (Sociale Zaken).

,,We hebben het gewoon niet goed gedaan, de PvdA is er niet in

geslaagd over te brengen wat we bereikt hebben en wat we nog wilden

bereiken.” Hij hapt naar adem. ,,Het CDA mag ‘t zeggen.”

Kamerlid Peter Rehwinkel stond 27 op de lijst. ,,Dat leek een

veilige plek, ik verwachtte toch wel 30 zetels. Dit is een

gigantische dreun, een klap in het gezicht.” Hoe moet het nu verder

met lijsttrekker Melkert? ,,Nou, ik zit niet meer in de fractie, dus

daar ga ik niet over.”

Het zat eraan te komen, mijmert de jonge, veelbelovende

milieuactivist Diederik Samson, nummer 33 op de lijst. ,,En het

beroerde is: veel van die LPF-stemmers horen eigenlijk bij de PvdA.

Dat waren onze mensen.”

Justitiespecialist Gerrit-Jan van Oven, op de 29ste plaats, denkt al

aan een nieuwe baan – iets waar hij enkele maanden geleden nog geen

seconde rekening mee hield. Hij vermoedt dat een combinatie van

arrogantie die de PvdA uitstraalt en de moord op Fortuyn zijn partij

de das om heeft gedaan.

AD Nieuwsforum» 19/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Ik zat op een stembureau waar de stroom uit is gevallen tijdens de verkiezingen. Gelukkig kregen we na drie kwartier een accu en konden we verder. De TC Tubantia schreef er een aardig verhaal over. Ik meen te weten dat Albert Holterman het heeft geschreven. Als dat niet zo is dan merk ik het wel.

Hieronder treft u het artikel aan :

Plotseling vallen in Almelo de stemmachines stil

Het was de meest besproken verkiezingsdag van de laatste jaren. In Almelo

zorgde een stroomstoring echter voor opwinding van een heel andere orde.

In de getroffen gebieden in het oosten van Almelo en een deel van het

centrum regelt de politie het verkeer omdat verkeerslichten niet werken.

Winkels moeten hun deuren sluiten omdat hun apparatuur is uitgevallen. Ook

de stemmachines op elf stembureaus hebben het begeven.

Drie kwartier na het begin van de stroomstoring zit Henk Heideman, hoofd

van het stembureau in Zorgcentrum Friso in de Almelose wijk Schelfhorst,

er echter alweer ontspannen bij. Er brandt nog geen lamp in de lange,

donkere inpandige gangen van het zorgcentrum en in de kamers heerst

stilte, omdat geen radio of tv aan staat, maar de stemmachine doet het

weer.

Zojuist is een accu gebracht, die de stemmachine van energie voorziet.

Heideman zit al vele jaren bij verkiezingen op het stembureau, maar iets

dergelijks heeft hij nog niet meegemaakt: plotseling valt het licht uit en

valt ook de stemmachine stil. Dat is wel even schrikken en de mensen die

voor het tafeltje van het stembureau staan te wachten, zijn al even

verbouwereerd. Ze gaan weer naar huis. De meesten zonder morren. ‘We komen

terug’, is het stellige voornemen dat klinkt als ze het stembureau

noodgedwongen de rug toekeren.

Zo snel is de stemmachine in verzorgingshuis De Koppel aan de

Brouwerijstraat niet gerepareerd. Drie kwartier na de storing kan er nog

niet worden gestemd. ‘Ga maar weer naar huis’, meldt een man die even

eerder zijn stem uit had willen brengen. ‘Stemmen kan niet.’ Ook de mannen

van het stembureau stralen een serene rust uit. ‘Wij moeten iedereen naar

huis sturen. Ook die twee mensen die net aan het stemmen waren toen de

stroom uitviel. Die hebben wij de oproepkaarten weer mee naar huis

gegeven.’

Een ontploffing van een transformatorhuisje op het industrieterrein en een

kabelbreuk zijn de oorzaak van het ongemak. Vanaf het middaguur zijn elf

van de 33 stembureaus in Almelo buiten gebruik. Omstreeks half twee zijn

in alle stembureaus accu’s aangesloten en kunnen de mensen hun stem weer

laten horen, nog altijd een half uur vóór de stroomstoring verholpen is.

De gemeente heeft een contract met een bedrijf dat op de dag van de

verkiezingen twintig accu’s klaar heeft staan, waarmee in geval van nood

de stemmachines van energie kunnen worden voorzien. Het is voor het eerst

dat er gebruik van gemaakt moet worden en dat elf stembureaus in het

noorden en oosten van Almelo enige tijd op deze noodvoorziening moeten

draaien.

Een woordvoerder van de gemeente verzekert dat de stroomstoring geen

gevolgen heeft voor de stemmen die eerder op de dag zijn uitgebracht. ‘Die

stemmen zijn niet verloren gegaan.’» 19/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Nu eens niet iets van mijzelf maar vanuit “Amsterdam”.

Zeer lezenswaardig lijkt me.

Van: “Ruud Koole en Jeltje van Nieuwenhoven”

Onderwerp: Info-brief bestuur PvdA

Datum: vrijdag 17 mei 2002 20:20

Amsterdam, 17 mei 2002

Beste partijgenoten,

De kiezer heeft gesproken. De Partij van de Arbeid heeft een dramatische nederlaag geleden. Na 6 maart en 15 mei moeten we vaststellen dat er een vertrouwensbreuk met een belangrijk deel van onze kiezers is ontstaan. De afgelopen maanden hebben ontzettend veel mensen in de partij zich ingespannen voor de Gemeenteraads- en Tweede Kamercampagne. We bedanken alle kandidaten, het kader, het campagneteam, leden en vrijwilligers die zich geweldig voor de sociaal-democratie hebben ingezet. Maar ondanks alle prestaties moeten we vaststellen dat het ons onvoldoende gelukt is het vertrouwen van de kiezer te winnen.

Afgelopen woensdag heeft Ad Melkert zich teruggetrokken als partijleider. Wij hebben alle respect voor deze moeilijke beslissing. Over de onheuse aantijgingen die in een moeilijke campagne over Ad Melkert zijn neergedaald zijn we verontwaardigd. Des te meer hebben we grote waardering voor het besluit van Ad Melkert en over de wijze waarop hij dit naar buiten heeft gebracht.

Op de fractievergadering van donderdag 16 mei is Jeltje van Nieuwenhoven gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Het partijbestuur zal samen met de fractie een procedure ontwikkelen om tot de aanwijzing van een nieuwe partijleider te komen. Het is nu onze gezamenlijke opdracht om de komende periode de schok te verwerken en een nieuwe koers van de Partij van de Arbeid uit te zetten. Dit kan uiteraard niet zonder de betrokkenheid en inbreng van alle leden. Op korte termijn zullen wij het Politiek Forum en de Adviesraad Verenigingszaken raadplegen. Daarnaast zal het partijbestuur de komende weken bij u in de regio bijeenkomsten voor alle leden organiseren. Lees voor de data en lokaties de eerstvolgende Pro & Contra of de website.

We zijn teleurgesteld, maar niet verbitterd. We zullen de hand in eigen boezem moeten durven steken. Tegelijkertijd geeft deze tegenslag ons weer veel strijdlust. De uitslag noopt ons tot bescheidenheid, maar tevens zullen we al onze inzet en energie aanwenden om het vertrouwen van onze kiezers weer terug te winnen. We gaan ongebroken verder. Met uw steun en die van alle nieuwe leden; de afgelopen dagen zijn meer dan 600 mensen lid geworden!

Wij informeren u zo snel mogelijk over onze vervolgstappen. Heeft u nu al vragen, ideeën of suggesties dan kunt u contact opnemen met Annelies Spork (020-5512268) of Michael Juffermans (mjuffermans@pvda.nl). Graag willen wij u op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen. Dit gaat nu per post, maar per mail is dit veel goedkoper en sneller. Heeft u een emailadres? Mail dit naar ledenadministratie@pvda.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het partijbestuur en de fractie

Ruud Koole Jeltje van Nieuwenhoven» 08/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Een paar dagen in de lappenmand en een paar dagen vrijaf. Dan is er ras een site achterstand van jewelste. Ik hoop dat in te halen. Maar wie lukt het verloren tijd in te halen. Dat lukt niemand dus ook mij niet. Maar ik wil die tijd ook niet inhalen. Gebeurtenissen die diep in mijn geheugen zullen blijven zitten , melden zich onaangekondigd. Het kan en mag niet zo zijn dat je in mijn land de kogel krijgt voor welk gedachtengoed dan ook. Youp van ‘t Hek schreef het vandaag zo mooi in de NRC :

“Woorden schieten niet te kort. Kogels schieten te kort”.