» 30/05/2002 » Uncategorized » 0 reacties

—–Oorspronkelijk bericht—–

Van: Kenniscentrum Grote Steden [mailto:info@kcgs.nl]Verzonden: donderdag 30 mei 2002 11:44

Onderwerp: Themabericht Participatie allochtonen

=======================================================================

========

Themabericht Participatie van Allochtonen

=======================================================================

========

Beste heer, mevrouw,

Het percentage bewoners in de grote steden dat van buitenlandse afkomst

groeit nog steeds. Een probleem waar gemeenten en andere lokale instanties

mee worstelen, is hoe deze allochtone bewoners bij de samenleving en het

beleid kunnen worden betrokken. In dit themabericht geeft het kenniscentrum

Grote Steden een overzicht van de kennis die op het internet beschikbaar is

over de participatie van allochtonen. Dit themabericht is mede samengesteld

naar aanleiding van het Kennisatelier over participatie van allochtonen, dat

op 16 mei in Rotterdam heeft plaatsgevonden.

Stuur dit themabericht gerust verder naar mensen in uw omgeving die

geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Overigens vindt u dit themabericht als

pdf-bestand in het archief op
>.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Huizing

Researchconsultant

Kenniscentrum Grote Steden

=======================================================================

========

Samenvatting

Uit de diverse publicaties blijkt dat traditionele vormen van participatie

niet werken om bepaalde bevolkingsgroepen te bereiken. Om bijvoorbeeld

etnische minderheden en jongeren te bereiken, moeten ze persoonlijk benaderd

worden. Verder moeten ze betrokken worden bij concrete problemen en concrete

oplossingen. Daarnaast is het van belang om betrokkenen mede-eigenaar te

maken van een probleem. Hierdoor voelt men zich ervoor verantwoordelijk en

nemen de wil en de daadkracht toe om er wat aan te gaan doen. Dit geldt

overigens zowel voor allochtonen als voor autochtonen. Om allochtonen beter

te bereiken moet ook meer gebruik worden gemaakt van bestaande allochtone

organisaties.

Uiteindelijk zal sprake zijn van een verschuiving van participatie van

burgers in overheidsbeleid naar participatie van de overheid in

burgerinitiatieven, zoals door het Instituut voor Publiek en Politiek is

gesignaleerd.

=======================================================================

========

Multiculturele samenleving

Aanpassing in de multiculturele samenleving – Voorbij de multiculturele

samenleving (2002)

In zijn oratie geeft hoogleraar H. Entzinger van de Erasmus Universiteit

Rotterdam zijn visie op de multiculturele samenleving. De discussie zou niet

langer moeten gaan over de vraag hoe cultuurverschillen moeten worden

geïnstitutionaliseerd en of nieuwkomers zich wel of niet moeten aanpassen.

Relevanter is de vraag hoe de aanpassing vorm dient te krijgen, waar zij

ophoudt en waar de acceptatie van verschillen begint.

Meer weten?
>

Integratie van allochtonen – Perspectief op integratie (2001) De

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft deze studie uitgevoerd

naar de integratie van allochtonen. Er wordt onderscheid gemaakt naar de

mate waarin allochtonen zich qua contacten, normen, waarden en taal

onderscheiden van de omringende samenleving of deze juist naderen en naar de

deelname van allochtonen aan bijvoorbeeld onderwijs of arbeid. Eén van de

conclusies is dat beide vormen van integratie bij Turken, en in iets mindere

mate bij Marokkanen, behoorlijk traag verlopen.

Meer weten?

>

=======================================================================

========

Participatie algemeen

Van overheidsbeleid naar burgerinitiatief – Participatie in het publiek

domein (2002)

Onderzoek van het Instituut voor Publiek en Politiek in opdracht van het

ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De conclusie is dat er sprake

is van

verschuiving van participatie van burgers in het overheidsbeleid naar

participatie van de

overheid in burgerinitiatieven. Met name de participatie van etnische

minderheden en

jongeren blijkt achter te blijven. Voor hen werkt de traditionele

methode van participatie in

gestructureerde overleggen niet. Een informele, persoonlijke benadering

en betrokkenheid

bij concrete projecten werken voor hen beter.

Meer weten?


thema=Leefbaarheid>

Participatie van jongeren – Jong betrokken (2002)

Factoren die de participatie van jongeren op lokaal niveau bevorderen dan

wel belemmeren staan centraal in dit onderzoek van het Instituut voor

Publiek en Politiek. Aan de hand van elf praktijkvoorbeelden wordt de

participatie van jongeren bestudeerd.

Uit deze

praktijkvoorbeelden blijkt dat creativiteit van de gemeente voor een

succesvolle participatie

een absolute noodzaak is. Gekozen moet worden voor een benaderingswijze

die jongeren

het meest aanspreekt.

Meer weten?
>

=======================================================================

========

Participatie allochtonen

Politieke participatie van allochtonen – Sociaal kapitaal en politieke

participatie van etnische minderheden (2000)

Essay van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies. Naar voren komt

onder andere dat de politieke integratie van etnische minderheden in de

eerste vijftien jaar na de invoering van het kiesrecht grote vorderingen

heeft gemaakt. Dit is zowel te danken aan autochtone politici als aan

etnische minderheden zelf.

Meer weten?
>

Factoren die participatie beïnvloeden – Politieke participatie van etnische

minderheden in vier steden (2000)

Onderzoek van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies in opdracht

van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarbij is

in het bijzonder aandacht besteed aan factoren die de participatie

beïnvloeden. De belangrijkste conclusies is dat de politieke participatie

toeneemt naarmate de etnische gemeenschap hechter is.

Verder blijkt dat het aantal allochtone volksvertegenwoordigers stijgt als

het beleid ten aanzien van etnische minderheden meer is

geïnstitutionaliseerd.

Meer weten?

>

Benaderen van allochtonen – Vraag ‘t ze persoonlijk (2001)

Het Instituut voor Publiek en Politiek en Aedes hebben samen een

onderzoek gedaan

naar manieren om allochtonen nauwer te betrekken bij

participatietrajecten van

gemeenten of Woningcorporaties. Door klassieke participatiemethoden voelen

allochtonen zich niet aangesproken, ze beheersen de taal onvoldoende of ze

denken dat hun inbreng niks uithaalt. De oplossing? Een persoonlijke

benadering, versterking van het eigendomsgevoel en benutten van allochtone

organisaties.

Meer weten?

>

Sportparticipatie van allochtonen – Kleurrijk samenspel (2000)

Naar aanleiding van een conferentie over de sportparticipatie van

allochtonen hebben

FORUM en het NOC*NSF de publicatie samengesteld. Sport zorgt voor

ontspanning,

zelfwaardering en sociale binding en het bevordert de gezondheid. Het is

daarom van

belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. De deelname van

allochtonen blijkt echter

lager te zijn dan die van autochtonen. Het blijkt dat leeftijd,

geslacht, land van herkomst,

verblijfsduur en sociaal-economische positie van allochtonen van invloed

zijn op hun

participatie bij sportactiviteiten.

Meer weten?

http://www.forum.nl/fonds/algemeen.html

– sport


>

=======================================================================

========

Participatie in de praktijk

Theater als middel voor participatie – Kennisatelier ‘Participatie van

allochtonen’ (2002)

In mei 2002 heeft het kenniscentrum Grote Steden samen met het Landelijk

Samenwerkingsverband Aandachtswijken een kennisatelier georganiseerd over

‘Theater als middel voor participatie van allochtonen’. Conclusies zijn

onder andere dat voor het bereiken van allochtonen een gerichte benadering

nodig is en dat theater een goede manier is om gevoelige zaken aan de orde

te stellen of moeilijke procedures uit te leggen.

Meer weten?


thema=Leefbaarheid>

Reminiscentietheater – De geschiedenis van mijn hart (1998)

Publicatie van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.

Reminiscentietheater is theater waarin doelbewust herinneringen worden

opgeroepen. Door deze vorm van theater kunnen allochtone ouderen zich bewust

worden van hun eigen levensgeschiedenis en zo de balans in hun eigen leven

vinden. Allochtone jongeren krijgen door reminiscentietheater een indruk van

de geschiedenis van de oudere generatie en van hun eigen wortels. Autochtone

ouderen en jongeren, ten slotte, krijgen meer begrip voor en inzicht in

andere culturen.

Meer weten?

> (bestelnummer E 22144)

Ontwikkelingsgericht participatiemodel – De TWEXX methode in Enschede

Om de sociale en fysieke potentie in de wijk Twekkelerveld in Enschede

op een adequate

manier aan te spreken is de TWEXX methode ontwikkeld. Bewoners worden

betrokken bij

de ontwikkeling van hun wijk. De opzet is om bewoners, instellingen en

bedrijven te

verenigen in een beursconcept waarbij plannen (opties) ter verbetering

van de wijk

kunnen worden ingediend.

Meer weten?
>

=======================================================================

========

Links

Instituut voor Publiek en Politiek
>

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

>

Instituut voor Migratie en Etnische Studies

>

Forum
>

Ministerie van Binnenlandse Zaken

>

Rotterdams Wijktheater

>

Stut
>

=======================================================================

========

Aanmelden

Heeft u dit themabericht via een collega ontvangen en wilt u in de toekomst

graag persoonlijk op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en

producten van het kenniscentrum? Meldt u dan aan via onze website:


>

=======================================================================

========

Kenniscentrum Grote Steden, donderdag 30 mei 2002

=======================================================================

========

Het kenniscentrum Grote Steden maakt onderzoeken en praktijkvoorbeelden

toegankelijk

voor de gebruikers van het kenniscentrum. Het richt zich op

kennisverzameling,

* ontsluiting, -bemiddeling en -ontwikkeling. Het kenniscentrum is

opgericht op initiatief van en is werkzaam voor negen departementen en de 25

grote steden.

Bezoek ook onze website:
> en onze linkspagina:>.