» 30/10/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Zijn er nog mensen die plaatmateriaal van / over Ede Staal hebben?» 30/10/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Ik heb contact met een aantal mensen in mijn omgeving die mee willen werken aan een radio-uitzending (LOA) over : Ede Staal. Jan Wolters is de initiator. Wie doet mee?» 30/10/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Opnieuw heb ik genoten van de uitgave van Parkpers. Een meer dan Almelo’s initiatief uit de Parkweg.

U kent het ?» 27/10/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Deze foto maakte ik maanden geleden in Den Haag.» 27/10/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Frits (zie foto) spaart de euromumten van de eurolanden. Wie helpt hem daarmee? Frits zit af en toe aan het schap in de bibliotheek. U kunt daar iets voor hem achterlaten.» 27/10/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Stadsgesprek over Almelo – Groeistad.

De Partij van de Arbeid in Almelo houdt regelmatig een STADSGESPREK. Op 10 december aanstaande staat er een nieuw gesprek op stapel.

We beginnen om 19.30 uur en stoppen tegen 21.00 uur.

Het vindt plaats in de bibliotheek van Almelo.

Op 10 december gaat het over de groei van de stad Almelo.

In het collegeprogramma staat dat Almelo moet groeien naar 100.000 inwoners. Tijdens het Stadsgesprek zullen de voors en tegens aan bod komen. Toegang is vrij, zo ook de koffie en de thee. Andere consumpties zijn voor eigen rekening. De organisatie is in handen van Peter Elbertse (raadslid PvdA) en Bert Kuiper (wethouder voor de PvdA).» 26/10/2002 » Uncategorized » 0 reacties

De herfst is er. Regen stormen en onstuimigheid.

Ook in onze tuin.

De komende dagen is het bladeren!

U ook?» 26/10/2002 » Uncategorized » 0 reacties

In de vergadering van B en W hebben we gesproken over de bloemenzaak van Sinnema.

U heeft daar in de krant over kunnen lezen.

Wat nui te doen?

Ik heb mijn mening.

U ook?» 16/10/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Even noteren :

10 december 2002

Stadsgesprek PvdA Almelo

Locatie : Leescafe Meridiaan, bibliotheek Almelo

Aanvang : 19.30 uur

Onderwerp : nog niet bekend

Entree : gratis

Info : Peter Elberste en Bert Kuiper» 16/10/2002 » Uncategorized » 0 reacties

Nog even dit.

Ik heb vandaag kennis kunnen nemen van de schriftelijke vragen van de fracties over de Begroting 2003. Geen vuurwerk. Ik ga ervan uit dat dat zal komen bij de mondelinge behandeling. En dat is ook veel beter. Als het dan maar op hoofdlijnen gaat. Waar zal het over gaan ? Het minimabeleid, Sportaccomodatie Bornerbroek, Masterplan, Groenonderhoud, het verkeer, de hoogte van de algemene reserve of over de reserve Grote Investeringen? Het kan overal over gaan. Een genot om mee te maken. Ik hoop dat de vergadering op tijd is aangekondigd. Dit wil je niet missen als burger van onze stad. Zeker niet als je weet dat het ook over de tarieven en de belastingen gaat.» 16/10/2002 » Uncategorized » 0 reacties

In deze periode, die zich kenmerkt door De Herfstvakantie, gebeuren er toch dingen die we niet snel zullen vergeten. Al was het alleen maar omdat we afscheid hebben genomen van Prins Claus. Een indrukwekkende dag wat mij betreft. Het zal ons heugen.

En dan te bedenken dat het kabinet binnen enkele uren na nu weer bijeenkomt voor een vergadering. Het zat er natuurlijk al aan te komen dat Premier Balkenende tegen de pers zou gaan zeggen : “de ontwikkelingen binnen de LPF raken het kabinet”. Dat kan niet anders betekenen dan het einde van dit kabinet. Ik hoorde dat op de diverse kanalen op t.v. en radio. Ontbinding van de 2e Kamer en nieuwe verkiezingen in januari 2003.

Gisteren het bericht dat een columnist blijkbaar toch niet alles mag schrijven wat er via zijn toetsenbord tot stand komt. Afwachten wat het hoger beroep zal uitwijzen. Persvrijheid moet heel ver gaan. Aan de rechter tot hoever. Lijkt me een goede weg! Mijn gedachten, mening en oordeel doen er nu even niet toe. Wie mag onder welke omstandigheden wat zeggen of schrijven? Daar gaat het om!

Jan Willem M. heeft gelijk. Als ik mijn site weer aanpas dan is het in de kleine uurtjes. Welterusten!» 16/10/2002 » Uncategorized » 0 reacties

NWSBRF Partij van de Arbeid– Almelo

2002 Nummer 4

Secretariaat: Suze Robertsonlaan 19, 7606 HX. Tel. 0546 825553 e-mail: j.jansen-jansen@home.nl

Tijd voor reflectie, tijd voor gesprek met elkaar.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de rapporten gepubliceerd zijn van de twee commissies die het partijbestuur had ingesteld om een nadere analyse te geven van de slechte resultaten bij de laatste verkiezingen.

In eerste instantie leek het er op dat het partijbestuur –bij monde van de voorzitter Ruud Koole- met de rapporten de Boer en Anderson in de maag zat. Gelukkig heeft Ruud Koole zich hersteld en wordt er binnen de partij op allerlei plaatsen stevig gesproken over deze rapporten en over de koers die voor de komende jaren de juiste is.

Dwars daar doorheen is de campagne gestart voor de verkiezing van de nieuwe politiek leider (Wouter Bos of Klaas de Vries) van de lijsttrekker voor de Eerste Kamer en voor de Provinciale Staten.

In de pers wordt deze interne discussie met veel aandacht gevolgd.

Al met al bevindt de PvdA zich in een bijzonder belangrijke fase in haar bestaan.

Als afdeling Almelo willen we volop mee doen met deze meningsvorming. Verderop in deze nieuwsbrief vind je informatie over de rapporten en de discussies binnen de partij en over de wijze waarop je daaraan kunt deelnemen.

Op 22 oktober organiseert de afdeling een ledenvergadering die voor een groot deel gewijd zal zijn aan de landelijke discussies over de koers van de PvdA. Als voorzitter verwacht ik dat velen van jullie daar aanwezig zullen zijn en actief aan het gesprek zullen deelnemen.

Tijdens die vergadering zal er ook gelegenheid zijn te spreken over een aantal huishoudelijke zaken , over de plannen van de fractie voor de komende vier jaar en over actuele politieke zaken.

Graag zie en spreek ik u op 22 oktober a.s.

Sam Terpstra

afdelingsvoorzitter

Uitnodiging voor een

Algemene ledenvergadering Partij van de Arbeid- Almelo.

22 oktober 2002, 20.00 uur (koffie vanaf 19.30).

Plaats: Wijkcentrum de Schöppe, Clematisstraat 2a

Agenda.

1. Opening ; vaststelling orde van de avond.

2. De koers van de PvdA de komende jaren. Een gesprek over de resultaten van de commissies De Boer en Anderson en over de veranderingen die binnen de PvdA moeten plaats vinden.

3. De fractie in deze raadsperiode: prioriteiten en keuzes.

De fractie zal informatie verstrekken over de keuzes die gemaakt zijn m.b.t. inhoudelijke zwaartepunten de komende 4 jaar; vanuit de afdeling kan hierop gereageerd worden.

4. Huishoudelijke punten (o.a.):

• secretariaat;

• penningmeester.

5. Actuele politieke zaken.

6. Sluiting

Vragen welke u nu reeds hebt en die u aan de orde wilt stellen naar aanleiding van de agendapunten kunt u van te voren indienen bij het secretariaat.

(Mogelijk zullen een of meer kandidaten voor het lijsttrekkerschap bij de provinciale verkiezingen die avond aanwezig zijn.)

Over het bestuur zelf: o.a. de nieuwe secretaris en een beoogd penningmeester.

Met ingang van 1 september j.l. zijn de taken van de secretaris door Meta Meijer overgedragen aan Joke Jansen-Jansen.

Het bestuur is zeer verheugd dat zij bereid is deze taak van Meta over te nemen en dankt Meta hartelijk voor haar grote en zeer trouwe inzet de afgelopen jaren! Meta zal wel lid blijven van het afdelingsbestuur en haar steentje blijven bijdragen.

Bart Stuivenberg is toegetreden tot het bestuur. Hij zal m.i.v. 1 januari 2003 het penningmeesterschap overnemen van Henk Kloosterhof. Het bestuur is ook blij met deze versterking omdat ook Henk in het bestuur zal blijven.

Het bestuurslid Marianne Lentz is al geruime tijd uit de running vanwege een whiplash. Het zal nog wel een aantal maanden duren voordat ze weer kan deelnemen aan het werk van het bestuur. We wensen haar veel sterkte met het verdere herstel.

Over de rapporten en de discussie in de partij.

1. Informatie over de rapporten en de discussie in de partij vind je op www.pvda.nl. U kunt de rapporten downloaden.

2. U kunt ook gedrukte exemplaren bestellen via ledenadministratie@pvda.nl o.v.v. ‘rapporten Andersson en De Boer” en volledige naam- en adresgegevens.

U kunt dit ook telefonisch doen: 020 – 5512155. De kosten bedragen 4 euro, te betalen na ontvangst.

3. Op 14 oktober is er een ledenbijeenkomst voor de regio Oost in Apeldoorn: 19.30 uur. Cultureel Centrum Gigant, Nieuwstraat 377, Apeldoorn. U kunt zich daarvoor aanmelden via tel 020 – 5512295. Het reserveringsnummer is 4056. Als u gaat: graag even melden bij de secretaris.

Bijeenkomst nieuwe leden

Op woensdag 9 oktober jl. vond in het Stadhuis een ontmoeting plaats van nieuwe leden van de PvdA met vertegenwoordigers van bestuur en raadsfractie. Hiervoor waren de mensen uitgenodigd die zich in de afgelopen twee jaar als lid hebben aangemeld. De opkomst viel een beetje tegen, slechts vier nieuwelingen bleken nieuwsgierig genoeg.

De bijeenkomst werd geopend met een uitgebreide kennismaking. Daarbij vertelden de vijf aanwezige raadsleden iets over hun fractiewerk en de bijdragen die zij aan de diverse commissies leveren. De vijf bestuursleden gaven een korte toelichting op de taken die zij uitvoeren ten behoeve van de plaatselijke afdeling. Ook de vier nieuwe leden kregen de kans toe te lichten waarom zij lid geworden zijn van de partij. Daarbij viel op dat de dramatisch verlopen Tweede Kamer verkiezing bij een aantal zeker van invloed is geweest.

Vervolgens gaf Sam Terpstra van het bestuur een uiteenzetting van de werkzaamheden binnen het bestuur en de raakvlakken die er zijn met de dagelijkse politiek van de raadsfractie. Daarna kreeg Bert Kozijn het woord. Aan de hand van een concreet voorbeeld (de situatie rondom de Sociale Dienst naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Werk & Inkomen) lichtte hij toe hoe de raadsfractie te werk gaat. Daarbij werd duidelijk hoe lastig het soms is de balans te vinden tussen de inhoud van de zaak, de politiek-strategische afwegingen en de publieke opinie rondom een thema dat zo in de belangstelling staat. Deze uiteenzetting leidde tot een boeiend gesprek waaraan ook de nieuwelingen actief deelnamen.

Dit kijkje in de keuken van het reilen en zeilen van een plaatselijke politieke beweging heeft duidelijk gemaakt dat de PvdA in Almelo een bloeiende vereniging is waar volop gelegenheid wordt geboden aan het debat deel te nemen. De nieuwe leden die niet nieuwsgierig genoeg waren hebben in dat opzicht al een mooie kans gemist!

Nico Dam (nieuweling)

Keuze uit 3 kandidaat-lijsttrekkers voor PvdA-leden

Op 2 oktober presenteerde de PvdA Overijssel haar drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap voor Provinciale Staten. Een van de drie kandidaten zal straks lijsttrekker zijn tijdens de Statenverkiezing. Voor het eerst in de historie kiezen de PvdA-leden in Overijssel hun lijsttrekker.

De teleurstellende uitslagen van de verkiezingen op 6 maart en 15 mei nopen de Partij van de Arbeid tot inhoudelijke en organisatorische veranderingen. De PvdA is voor een politieke cultuur waarin openheid voorop staat. Opmerkelijke initiatieven moeten de openheid in de eigen organisatie tot uitdrukking brengen. De uiteindelijk door de leden gekozen lijsttrekker zal in de Staten als fractievoorzitter optreden.

In Overijssel staan drie personen kandidaat voor het lijsttrekkerschap. In alfabetische volgorde zijn dat:

Salvatore Lagange (25), woonachtig in Almelo en binnenkort bestuurslid van de PvdA aldaar. Hij studeert Nederlands recht en bestuurskunde;

Jan ter Schegget (49), woonachtig in Zwolle en nu fractievoorzitter voor de PvdA in de Staten. Na zijn studie electronica was hij o.a. geruime tijd raadslid in Zwolle;

Co Verdaas (36), woonachtig in Zwolle en sinds kort hoofd Woondiensten bij een woningcorporatie. In mei stond deze doctor in de beleidswetenschappen kandidaat voor de Tweede Kamer.

De komende periode trekken de drie kandidaten door Overijssel. De PvdA Overijssel organiseert twee bijeenkomsten waar de kandidaten zich zullen presenteren. Daarnaast geven zij op eigen wijze vorm aan hun campagne. Alle PvdA-leden ontvangen van het partijbureau in Amsterdam een brief, waarin de stemprocedure uit de doeken wordt gedaan.

De PvdA Overijssel is blij met de kandidatuur van deze drie mensen en ziet vol vertrouwen en verwachting de mening van de leden tegemoet.

De kandidaten presenteren zich op de volgende twee dagen:

Hengelo, woensdag 6 november 20.00 uur Verenigingsgebouw (van Stork),Berfloweg 1, vlakbij het station.

Zwolle, donderdag 7 november De Nieuwe Buitensociteit ook om 20.00 uur.

Het idee van de bijeenkomst is dat eerst iedere kandidaat een kwartier (korter mag ook) de gelegenheid krijgt zichzelf te presenteren. Daarna zal er een pauze act zijn. Na de pauze zal er gelegenheid zijn voor vragen vanuit de zaal en kunnen de kandidaten onderling in discussie.

Met Salvatore Laganga kunt u op de algemene ledenvergadering van 22 oktober kennismaken. Of het nog lukt om de andere twee kandidaten voor die avond uit te nodigen is nog niet zeker

“Achter de geraniums vandaan”

Symposium op 11 november 2002 in Nijverdal Spoortheater, Parallelweg 45,

tel 0548-612494, van 12.30/13.30 -16.30 uur.

Programma:

12.30 gelegenheid voor het gebruiken van een eenvoudige lunch

(svp opgeven)

13.30 opening door de dagvoorzitter Corrie Vos, voorzitter van de werkgroep

ouderenbeleid

13.35 -14.10 ouderen en educatie: Klaas Lulofs, lid provinciale staten voor de

PvdA

14.10 -14.45 ouderen en vrijwilligenwerk: Sienie Strikwerda-van Klinken

14.45-15.20 moeten ouderen langer blijven werken: Ronaid Kip, brd. P&O;

NS Reizigers

Na iedere inleiding is er gelegenheid vragen te stellen

Pauze

15.45 -16.15 Discussie met inleiders en deelnemers

Sluiting

Heeft u interesse om dit symposium bij te wonen dan kunt contact opnemen met het secretariaat: Joke Jansen-Jansen, tel. 825553

NWSBRF Partij van de Arbeid Almelo

Afzender: Secretariaat

Suze Robertsonlaan 19

7606 HX Almelo