» 31/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties» 30/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Wie o Wie weet het straatnummer van dit pand?» 29/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Ik ga nu maar naar bed. De zomertijd zal zeker ook mijn biologisch ritme in de war maken!» 29/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Riet Mavo : de wijze mannen (?) doen deze week uitspraak. Waarover ook alweer? b.kuiper@almelo.nl» 29/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Mijn bezoek aan het redactiekantoor van de TC Tubantia deze week deed me goed. Hardwerkende journalisten, telefoon, computer e.d! De krant moest gemaakt en men was bezig. De volgende dag de krant lezende: waren ze daar mee bezig!?

Het lijkt me goed nogeens terug te komen. Ja heren, ook iets bij de koffie!

De bijeenkomst met de wethouders van de G30 was goed. We willen de woningbouw ( volkshuisvesting ) opnieuw op de politieke agenda krijgen. Vandaar dat ik deze week het initaiatief heb genomen om (met PvdA wethouders/tweede en eerste kamerleden/regio en provincialen) verder te praten over de woningbouw in stad en platteland in Twente. Staf Depla (2e Kamer ) doet in ieder geval mee.

Kringloopwinkel: De deuren zitten dicht en de sleutel is ingeleverd bij de curator. Jammer! In 2001 hebben we al gezegd dat men andere wegen moest inslaan; meer inkomsten genereren. Het is niet gelukt. We gaan niet Zwarte Peiten; we gaan voor een Kringloopwinkel. Zie daarvoor de nota van B en W!

En dan nog dit : De Gele Raaf over de WUBA-Pijp: U komt toch ook? (www.geleraaf.nl)» 23/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

De agenda voor de komende week heeft weer aardige afspraken. Onder andere die van maandagavond: een bijeenkomst van PvdA wethouders in de Nederlandse steden die de portefeuille “Wonen” in hun takenpakket hebben. We komen bij elkaar in Utrecht. Ik kan me ongeveer voorstellen waar het over zal gaan!

Ook een aardige melding: zaterdagavond weer in Hof88 geweest; voorstelling van Jaap Mulder. Zaal zat niet vol, wel weer een zwaar beroep op mijn lachspieren moeten plegen. Opnieuw kom ik tot de conclusie dat we Hof88 moeten blijven koesteren. Niet in de watten leggen, blijven uitdagen! We kunnen en moeten er nog meer uithalen. We zijn groot in het kleinschalige Hof88.» 23/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Een aardig beeld van een beeld in onze tuin:

Marie gemaakt door Meta.» 23/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Ook zo geschrokken van die Nederlandse militair bij de Amerikaanse pesconferentie. Hoe zo alleen Politieke Steun?» 21/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Nieuwe prijsvraag.

Voor de 2e keer heeft Hans H. de prijs gewonnen. Hij komt eraan!

Nu de volgende vraag:

Wie schilderde in welk jaar dit schilderij? Oplossingen naar : bert.meta@home.nl» 21/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag is de lente begonnen.

Goed voor onze aardbeien!» 21/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

De oorlog is uitgebroken. Steun van ons kabinet. Maar wat las ik in Trouw?

Balkenende : I support Bush

Vertaling : Ik steun Bos.

Aardig toch?» 19/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Chris de Vries breekt een lans (op de Gele Raaf) voor lokale televisie. Geen slechte gedachte. Menigeen herinnert zich wel de uitzendingen ten tijde van de gemeenteraadsverkiezing een paar periodes terug.

Televisiemaken is echter een kostbare aangelegenheid. Kan niet zoals Chris de Vries voorstelt door goedwillende amateurs lijkt me.

Zou het met een soort van vensterprogrammering met TV Oost voor elkaar te krijgen zijn? Televisie zal ook voor de lokale politiek steeds belangrijker worden. Posterplakken en overplakken zal tot het verleden gaan behoren.

Ik vraag me wel af in hoeverre een raadsdebat wel goed bekeken zal gaan worden. Een schone taak voor de raadsleden de burger erbij te halen. Maar dat geldt nu toch ook al?» 16/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Het is Boekenweek.

Staat in het teken van de DOOD.

Deze foto is gemaakt in ons Nijreesbos. Dood?» 16/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Er was een bijeenkomst van de PvdA – Netwerkstad.

Fractievoorzitter Bert Kozijn deed goed mee.

Zie voor meer informatie over deze bijeenkomst de site van de pvda – almelo.» 16/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Ik zoek nog steeds mensen die een aardig verhaal over Rietvogels weten te mailen!!!!!!! b.kuiper@almelo.nl» 16/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Wierden toch te klein.

Met belangstelling las ik het bericht dat Burgemeester Kobes (Wierden) een droom heeft gehad om De Ronde van Spanje in Wierden te laten beginnen. En bij die droom bleef het. En dat is goed. De start van de ronde van Spanje in Wierden? De lachers op zijn hand.

Edoch. Deze ronde naar Twente halen is niet onmogelijk! Een goed boegbeeldproject voor de Regio Twente lijkt me. Dat vindt Kobes ook. Doen dus! Wierden uit het Stadsgewest; vitale plattelandgemeente, geen Agglorail maar wel de motor voor de start van de Vuelta! Burgemeester Kobes bedankt! Wat mij betreft mag je in 2008 het startschot geven.» 12/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

FRCTFLTS PvdA – Almelo

Opinies, meningen, opvattingen en reacties van

de raadsfractie.

Datum: 9 maart 2003

Inhoud deze keer:

Riet-Mavo

Structuurplan

Jongerenvandalisme in de Schelfhorst

Veilig Ondernemen

Kwestie Irak

Brug bij Aadorp

Arm in Arm

Het Snelweghuis

Beslissing over Riet Mavo uitgesteld.

De fractie van de PvdA had het liever anders gezien. Nu op 6 maart een beslissing nemen als gemeenteraad en daarmee voldoen aan de wens om duidelijkheid en helderheid. De meerderheid van de raad heeft echter anders besloten. Aanvankelijk ondersteunde de fractie het voorstel om tot een commissie wijzen mensen te komen. Maar gaandeweg werd het gevoel steeds sterker dat het aan de raad zelf is om een beslissing te nemen, en dat ook niet verder uit te stellen. Nu is het wachten op het rapport van de inmiddels ingestelde commissie. Tijdens de raadsvergadering van 6 maart heeft de fractie vragen gesteld over de werkwijze van de commissie en ook naar het draagvlak van de commissie in de raad. Eens te meer bleek namelijk dat de intenties van waar uit fracties zich achter dit voorstel voor deze commissie schaarden, nogal van elkaar verschilden. Een aantal fracties weet feitelijk al bij voorbaat wat zij van de kwestie rond de Riet Mavo vindt –bijvoorbeeld BBA en Groen Links- en andere weer niet, of in ieder geval in mindere mate, zoals bijvoorbeeld CDA en D66.

En de fractie van de Partij van de Arbeid? Inhoudelijk tekenen zich in onze discussies binnen de fractie verschillende lijnen af. Daarbij kun je denken aan: de ambitie van het wijkgerichte werken – wordt deze gehaald door het college? Het thema van de integratie speelt ook een rol in het debat. Welke doelen streeft het internaat na en in welke positie is de raad om daar iets van te vinden? De rol van Beter Wonen kan ook niet ongenoemd blijven: er is sprake van een verstoorde verhouding met het gemeentebestuur, daar moet verandering in komen. En –last but not least- de wijk zelf, manifest aanwezig tijdens de vele vergaderingen die er inmiddels aan gewijd zijn. Zij hamert in feite op dezelfde wijkgerichte ambitie zoals die hierboven is beschreven.

De fractie wacht nu het rapport af en zal wanneer het weer op de agenda van de raad staat van zich doen spreken.Bert Kozijn.

b.kozijn@hccnet.nl

Structuurplan

Het structuurplan voor de gemeente Almelo is aangenomen. Een spannend debat ging daaraan vooraf. Opmerkelijk daarbij waren de discussies over de groene longen, de woningbouw en een klein fietspaadje ter verbinding van de twee wijken Sluitersveld en de Markgraven.

De groene longen blijven tot de verbeelding spreken. Vanzelfsprekend. Almelo ontleent voor een zeer belangrijk deel haar identiteit daaraan. Uitgangspunt voor onze fractie is dat de Groene Longen niet mogen worden aangetast. Daarbij moet opgemerkt worden dat om dat doel te bereiken iedere functie die eraan toe bedeeld wordt er één teveel is. Voor de fractie van de PvdA is dan ook doorslaggevend dat diegene die zeggenschap heeft over de Groen Longen juist dat weet te waarborgen. Dit aspect van de zeggenschap speelde trouwens ook een belangrijke rol in het debat. Het college heeft toegezegd (de CDA fractie hield op dit punt zelfs een motie achter de hand) met een notitie te komen waarin zij de verschillende vormen van zeggenschap (gemeentebestuur – provincie) naast elkaar zal leggen om zo de raad beter in de gelegenheid te stellen een goede afweging te maken. In die zin is de discussie over de groen longen nog niet afgerond.

Een structuurplan leent zich eigenlijk niet voor detailpunten. Toch gaf dit structuurplan daar wel aanleiding voor. Een geprojecteerd fietspad ter verbinding van de wijken Sluitersveld en Markgraven leverde de opmaat tot een stevige discussie. Voor de fractie van de Partij van de Arbeid is deze fietsverbinding van groot belang voor de ontsluiting tussen de twee wijken en maakt zij het welslagen van de inmiddels al ingezette en ook toekomstige veranderingen in het Sluitersveld alleen maar groter. Denk maar eens aan de nieuwe basisschool en het te bouwen winkelcentrum en andere voorzieningen. De raad besloot bij meerderheid het fietspad eruit te halen, mede op basis van het feit dat een aantal inwoners van de Markgraven zich daar tegen deze fietsverbinding hadden uitgesproken tijdens een eerdere commissievergadering. Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd. Inmiddels heeft de woningcorporatie Sint Jozef zich ook al gemengd in de discussie door te stellen dat de fietsverbinding inderdaad van belang is voor een succesvolle verdere uitvoering van de plannen in het Sluitersveld. Wordt vervolgd.Bert Kozijn. b.kozijn@hccnet.nl

JONGERENVANDALISME SCHELFHORST

Begin dit jaar is de PvdA-fraktie al bezig gegaan met deze zaak, die veel overlast bezorgt in de wijk.

Duidelijk werd dat wethouder Mieke Kuik het stokje van de regie ter hand had genomen.

Er was een projectteam gevormd, waarin de gemeente zitting heeft, de St. Netwerk, de wijkcommissie en anderen, om er voor te zorgen dat deze vandalismegroep beter in beeld kwam en de leden van de groep gingen deelnemen aan de gewone activiteiten in het wijkcentrum.

Ook de ouders van deze jongeren hebben natuurlijk een belangrijke rol in het geheel!!

Het werk van de projectgroep begint voorzichtig positieve resultaten op te leveren.

Het was jammer dat eind februari toch weer een berichtje in de krant kwam van ouderen dat het gerotzooi weer een opleving kende.

Juist de kern van zo’n groep jongeren vindt het mooi als ze (natuurlijk anoniem!!) in de krant komen, een medium wat echter ook z’n journalistieke plicht vervult.

Natuurlijk houdt de PvdA-fraktie de ontwikkelingen scherp in de gaten mede door goed contact te onderhouden met het gemeentehuis en de wijkcommissie. Cor van Woerkom.

Cor.van.woerkom@coa.nl

Keurmerk Veilig Ondernemen.

Deze week ben ik als wijkwethouder gestart met de bijeenkomsten met de

winkeliers in en rondom het nieuwe winkelcentrum aan het Vincent van

Goghplein. De eerste avond stond in het teken van kennismaking en het

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Met dit keurmerk is het mogelijk om een in

alle opzichten veilig winkelcentrum te maken. Voor de eigenaars, voor de

winkeliers, voor de bezoekers en voor de omwonenden. Het gaat dan niet

alleen om inbraakpreventie maar ook om het aanzien; geen waaiervuil,

glasresten e.d. Geen besmeurde muren en een goede plek voor de fietsen.

De aanwezig ondernemrs waren enthousiast over de voorstellen gedaan door

Politie Twente. Afgesproken is een enquete onder alle winkeliers uit te

zetten. Hierdoor ontstaat een soort van nulmeting.

Duidelijk werd al wel dat men zich grote zorgen maakt over de in- en uitrit

van de parkeergarage. Men vraagt hier dringend om maatregelen. Bert Kuiper

b.kuiper@almelo.nl

Motie Kwestie Irak.

Tijdens de afgelopen raadvergadering werd door de fractie van GroenLinks een motie ingediend over de kwestie Irak. Deze motie was erop gericht de Nederlandse regering op te roepen om zich tot het uiterste in te zetten voor een geweldloze oplossing van de problemen met en in Irak, en af te zien van ondersteuning van de huidige oorlogsvoorbereidingen door andere landen.

Met uitzondering van Jan Hammink en Cor van Woerkom hebben wij als fractie deze motie echter niet ondersteund. Tijdens het PvdA-congres van 22 februari jl. is door een meerderheid van de congresafgevaardigden namelijk al een motie aangenomen inzake deze kwestie. Namens de PvdA afdeling Almelo heb ik, aangezien ik dit keer was aangewezen als congresafgevaardigde, ook vóór deze motie gestemd. Op grond van deze motie zal de PvdA geen morele, materiële, militaire of andere steun geven aan militaire acties tegen Irak, zolang geen tweederde meerderheid bestaat in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor het legitimeren van zo’n militaire actie. De voorkeur gaat hier bovendien uit naar een unaniem genomen besluit van de Veiligheidsraad van de VN, aldus deze motie.

Geheel in de lijn van deze motie heeft de meerderheid van onze fractie de motie van GroenLinks niet ondersteund, omdat een gezaghebbend orgaan als de Veiligheidsraad van de VN door geen enkel land gepasseerd moet, kan en mag worden in deze kwestie, en dus ook niet door Nederland. Wij moeten ons namelijk wél realiseren dat het alleen dankzij de VN is dat er nog geen oorlog is. Het aannemen van de motie van GroenLinks had dan ook geen enkel nut.

Laat er dus geen onduidelijkheid over bestaan dat, net als de fractie van GroenLinks, ook de PvdA-fractie van mening is dat een oorlog met Irak voorkomen moet worden! Want het zijn immers altijd voor het overgrote deel onschuldige mensen die getroffen worden door oorlog.

En het is goed dat, in tegenstelling tot de rest van de fractie, Jan Hammink en Cor van Woerkom de motie van GroenLinks wél hebben ondersteund. Want dit onderstreept de individuele verantwoordelijkheid die je als raadslid hebt!

Laura Cassese.

casseselaura@hotmail.com

Brug bij Aadorp wordt vervangen.

Zoals bekend zal de vaarweg Almelo – De Haandrik (zand, grint, kunstmest en

cement) worden uitgediept. Er kunnen straks schepen tot 600 ton doorvaren.

Daarvoor zal ook de ophaalbrug bij Aadorp moeten worden vervangen. Het zou

mooi geweest zijn als de nieuwe brug dezelfde uitstraling zou krijgen als de

brug in Vroomshoop. Eind 2003 zullen de werkzaamheden aan de brug beginnen.

De bevolking zal zo spoedig mogelijk van de plannen op de hoogte gebracht

worden.

Bert Kuiper.

b.kuiper@almelo.nl

DISCUSSIE-AVOND VAN “ARM IN ARM”

Het was een zeer druk bezochte avond in de Bieb van Almelo op 18 februari.

Een goed initiatief van de werkgroep “Arm in Arm” om jaarlijks een gespreksavond te organiseren tussen politici (er waren er deze keer veel minder dan de jaren daarvoor) en burgers van onze stad die “aan de onderkant zitten”

Deze keer werd vooral gesproken over de belevingsverschillen tussen allochtonen en autochtonen en wat daarbij vooral opviel was het WIJ/IK-gevoel.

Allochtonen die veel vaker dan autochtonen dat WIJ-gevoel kennen en vandaaruit elkaar helpen en ondersteunen, wat soms echter ook tot te grote verplichtingen kan leiden.

Deze avond werden ook diverse instanties gepresenteerd, waar mensen die in de financiele problemen terecht komen hulp en ondersteuning kunnen krijgen.

Dat het in deze problematiek natuurlijk vaak vooral draait om het wel of niet hebben van betaald werk, werd door ondergetekende nadrukkelijk naar voren gebracht. Cor van Woerkom.

Cor.van.woerkom@coa.nl

Het Snelweghuis

Het is goed om na te denken over nieuwe vormen van wonen in de breedste zin

van het woord. Wonen in de lucht en op of aan het water zijn daar voorbeelden van.

Zie daarvoor het verhaal in De Roskam van de vorige week (jrg.9, nummer8). En zie ook de discussie in de bibliotheek van Almelo. Waar het mij om gaat is om te bevorderen dat er meervoudig ruimtegebruik plaats gaat vinden. We hebben behoefte aan ruimte en de ruimte is schaars. Als bestuurders moeten we daar een antwoord op hebben. Luchtgebonden en watergebonden. Prima. Het meer dan intensief gebruik van de schaarse ruimte heeft meer dan mijn voorkeur. Zullen we vaststellen (Provincie) waar absoluut niet meer gebouwd mag worden? Of hebben we dat al gedaan? Lucht- en water gebonden.

Ik wil nog een andere vorm naar voren willen brengen: Het Snelweghuis. Het

ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft al weer een tijd terug de

architectuurprijs “Snelweghuis” uitgeschreven. Gepoogd zal moeten worden om

aan te tonen dat wonen in de directe omgeving van de snelweg mogelijk is.

Natuurlijk hoort daarbij een onderzoek naar de regelgeving waarbinnen die

ontwikkeling kan plaatsvinden.

En die regelgeving is natuurlijk niet te onderschatten. Daarover is dan ook

een apart Achtergrondrapport verschenen.

De prijsvraag is een product van het innovatieprogramma van het ministerie

van Verkeer en Waterstaat: Wegen naar de Toekomst.

Toenmalig minister Tineke Netelenbos schrijft in het voorwoord van het

prachtige boek dat is uitgegeven (prijswinnaars, genomineerden e.d.): “Dit

is een bijzonder boek. U vindt er een nieuw soort denken in dat twee

invalshoeken combineert; gebrek aan ruimte en een toenemende mobiliteit. Het

zijn ideeën die de snelweg transformerenin een mobiliteitsboulevard, waar

het prettig wonen, werken, recreëren en reizen is”.

Bert Kuiper.

b.kuiper@almelo.nl

Masterplan.Op 20 maart is er een extra raadsvergadering over de stappen die genomen moeten worden om te komen tot het MASTERPLAN voor onze stad. De vergadering is openbaar en we verwachten u.

.

Adressen:

Fractiesecretariaat : hlnijhuis@yahoo.com

Afdelingssecretariaat : j.jansen-jansen@home.nl

Website van de afdeling Almelo : www.almelo.pvda.nl

Website PvdA Overijssel: www.pvda-overijssel.nl

PvdA Landelijk : www.pvda.nl

Landelijk bureau: www.pvda@pvda.nl

Gemeente Almelo : www.almelo.nl» 11/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Vandaag stond in het teken van de verkiezingen voor de PS. Ik heb een vraag: was de arrogantie van het CDA Overijssel zo groot dat ze de brief (uitnodiging voor coalitiebespreking van as donderdag) al in de zak hadden toen men het provincihuis binnenkwam. Piet Jansen, als dat zo is; en het lijkt erop, valt me dat van je tegen. Hoe zo het gaat om de mesnelijke verhoudingen ( zoals je me aanwreef tijdens de opening van ons busstation)? Hoe zo dat het meer gaat om de mens dan om de zaak.

Ik feliciteer je met de winst van twee zetels. Wij wonnen er drie en de VVD verliest. Hoe nu verder? We spreken elkaar.» 09/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Recensie, Het geheim van Eberwein.

Dat Boudewijn’s laatste roman verdeeld is besproken heb ik al opgesomd in de Büchmania Infobulletin. Sommige recensies zijn werkelijk afbrekend, maar er zijn er ook die het boek op zijn juiste waarde hebben geschat…

Een fraai voorbeeld is de onderstaande recensie en die mij werd toegestuurd door ons lid Bert Kuiper, wethouder te Almelo, waarvoor mijn dank…

De rol van de vader

Door Theo Hakkert De Twentsche courant Tubantia – 22-02-03

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik nooit zo’n liefhebber van de boeken van Boudewijn Büch ben geweest. Ik vond hem leuker dan zijn boeken, maar mogelijk dat ik net de verkeerde van hem probeerde. De blauwe salon, Het dolhuis. En niet De kleine blonde dood, maar dat valt in te halen. Om Büch zelf te citeren, uit zijn nieuwe roman Het geheim van Eberwein : ‘Een mens kan op een eerdere gedachte terugkomen.’

Als mediafiguur was Büch interessanter. Zijn reisprogramma’s voor de VARA vond ik erg leuk, als hij er tenminste in slaagde niet voortdurend in beeld te lopen. Maar wat wist hij veel, wat kon hij enthousiast vertellen, en waar haalde hij het geld vandaan – voor zijn gigantische boekenverzameling, voor zijn panden, voor zijn reizen, maar dit terzijde.

Een flink aantal jaren terug was hij, ik meen voor de VPRO-radio, op pad bij collega-schrijvers in Nederland. Zijn reportage langs de boekenkasten in het grachtenpand van Cees Nooteboom was unieke radio. Hij kon het wel. Maar bij Barend & van Dorp, waar hij de laatste maanden van zijn leven eens per week vaste gast was, speelde zijn rusteloze geest hem parten. Hij wilde wel tien dingen tegelijk vertellen, hij bleef in de goede bedoelingen steken.

Maar leuk om te zien.

Als Büch zijn gedachten had geordend was hij tot grootse dingen in staat. Zeer imponerend was zijn bijdrage aan Netwerk toen hij het massale rouwbeklag na de dood van Pim Fortyun waardig en to the point op de korrel nam.

Net zo imponerend is zijn nieuwe roman, Boudewijn Büchs laatste. Hij had het boek voor zijn plotselinge dood helemaal klaar en ingeleverd. Het geheim van Eberwein is dus geen in de nalatenschap aangetroffen proeve. Wat dat betreft had Büch alles afgerond. De roman is een vervolg op De kleine blonde dood, de verfilmde roman uit 1985 die 21 drukken beleefde. Ook dat boek is door Büch voor zijn dood nog weer herzien. Andermaal herzien, want in 1995 voegde hij ook al eens twee hoofdstukken toe. In de definitieve versie, in de 22e druk, heeft de schrijver weer wijzigingen en aanpassingen aangebracht.

Maar laat ik me concentreren op Het geheim van Eberwein, dat weliswaar als ‘tweede deel van de roman’ wordt aangeprezen, maar zich uitstekend apart laat lezen. ‘Dat de voornaam van de hoofdpersoon in deze roman samenvalt met die van de auteur is puur toeval,’ staat voorin. Toch is het moeilijk de hoofdfiguur Boudewijn los te zien van Boudewijn Büch. Boudewijn in het boek is een verwoed verzamelaar, rusteloos reiziger, kennisfanaat, boekenwurm, hij houdt van de Rolling Stones en van Duitsland. En van zijn vader. het geheim van Eberwein is een roman over extreme vaderbinding. Waar zijn broers aan mamma’s rokken hangen, heeft Boudewijn een hang, en een aardje naar zijn vader, de kennisfanaat, boekenwurm, Duitsland-fanaat, Wagner-liefhebber. Maar een nog grotere liefhebber is de vader van de onbekende Duitse componist Eberwein, voor wie Goethe ooit een tekst schreef. Boudewijn zal later het huis van deze Eberwein bezoeken.

De binding van Boudewijn met zijn vader is zo sterk dat hij met geen mogelijkheid van zijn moeder kan houden, die een veel lossere levensstijl aanhangt. Dat levert schrijnende scènes en opmerkingen op. ‘Het enige geluk dat mijn moeder kende, was goedkope romantiek.’ Zo hield ze van Hank Williams’s liedje A mansion on the hill.

‘Later zou het ook een van mijn lievelingsliedjes worden. Als ik het draai, zie ik mijn moeder met natte ogen en schuin omhoog kijkend naast de radio zitten. Het doet geen pijn. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk, want verder doet elke herinnering aan haar pijn.’

Hij kan zelfs niet van andere vrouwen houden. Zijn relatie met Claudine loopt stuk. ‘Vaders zitten in de weg, verschrikkelijk in de weg.’

‘Vaders? Meervoud?’ zei ze op vragende toon. ‘Ja. Mijn eigen vader. Ik als vader. Jouw vader.’ Terwijl hij Claudine’s vader helemaal niet kent. Dat ‘ik als vader’ hangt als een wolk boven het boek. Boudewijn kan niet praten over de dood van zijn zoontje. Zelf is hem geen vaderrol meer gegund, uitgerekend deze man die zelf zo aan zijn vader hing.

Büch heeft in dit prachtige boek, dat een zeer grote groep lezers aan zal spreken en verdient, niets van de rusteloze televisiemaker. Het is doordacht en rustig. De zinnen hebben een geraffineerd ritme. De ogenschijnlijk simpele taal staat vaak in scherp contrast met de schrijnende betekenis. Een aangrijpend, zeer indrukwekkend boek.

Boudewijn Büch was dus toch in de eerste plaats een schrijver. Ik heb nog wat in te halen.

Boudewijn Büch:

Het geheim van Eberwein, roman. 195 blz. Euro 15.95 (geb).

De kleine blonde dood, roman. 22e herziene druk. Euro 15.95 (geb). De Arbeiderspers» 08/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Er is veel te vertellen over de afgelopen dagen. Dat doe ik niet. Wel even de foto van Ivo de Wijs die ik vamiddag kon nemen vanwege de voorbereiding van het Dichtersfeest in de bibliotheek vanavond.» 02/03/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Toch maar weer twee prachtige boeken gekocht :

Thomas Rosenboom – De Nieuwe Man

Boudewijn Buch – Het Geheim van Eberwein ( het laatse boek door hem zelf geschreven)