» 28/09/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Ik zal binnekort stoppen met deze site.

Ik krijg nooit een reactie op : bert.meta@home.nl

Ik heb dus geen lezers! Ik sta echter niet alleen.

Zij die geen lezers hebben verenigt U.» 28/09/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Ook langs deze weg:

Goed verhaal van JWM over Rietvogels in De Roskam.» 28/09/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Soms wordt je kwaad om een klein bericht. Dat had ik deze week ook (weer). Ik vraag me echter wel af of het zin heeft om kwaad te worden.

Ik vraag me af of er anderen zijn die het bericht opgevallen is.

Ik hoor dat niet, ik lees dat niet en ik zie dat niet.

Vreemd.

Ik zal er mee moeten leven.» 21/09/2003 » Uncategorized » 0 reacties

FRCTFLTS PvdA – Almelo

Opinies, meningen, opvattingen en reactie van

de raadsfractie.

Datum: 21 september 2003.

Beeklustpark, Gefinancierde rechtshulp, Stichting Netwerk, Integrale Veiligheid, Handhaving, Kunsthal dicht, Gesubsidieerde arbeid, Ouderenzorg, Jongeren met verstandelijke handicap niet naar ROC, Woningbouwplanning en programmering, Dak-en thuislozen, Verkeersstructuurplan Sluitersveld.

Raadsleden brengen bezoek aan Beeklustpark.

Op vrijdagmiddag 5 september hebben raadsleden op uitnodiging van de Stichting Restauratie Beeklustpark een rondleiding door het park gekregen. Ook onze fractie was daarbij aanwezig. De bedoeling van de rondleiding was om ons op de hoogte te stellen van de vele werkzaamheden die er de afgelopen periode zijn uitgevoerd en wat er de komende tijd op stapel staat. Zoals u vast nog weet was onze fractie tegen verkoop van het park en hebben wij uiteindelijk voorgestemd in de gekozen constructie van een stichting waarbij de komende jaren veel geld door de heer Ten Cate (voorzitter van de stichting) en de gemeente Almelo zou worden gestoken in het opknappen van het park. Wat wij daar te zien kregen was dat de renovatie van het park voortvarend is opgepakt. Het park ligt er voor een groot deel weer prachtig bij en dat kwam niet alleen door de zonneschijn. De ingeslagen weg is een goede weg temeer dat er nu daadwerkelijk wat aan het park gedaan wordt en het zijn openbare karakter heeft behouden. Ik kan U allen aanraden om het park met eigen ogen te aanschouwen zeker nu de weersomstandigheden nog uitermate goed zijn. Veel wandelplezier gewenst!

mg_lentz@wanadoo.nl

Gefinancierde rechtshulp

Op 26 maart jl. hebben het college en de gemeenteraad een brief ontvangen van de Ondernemingsraad van de Stichting Rechtsbijstand Oost-Nederland. In deze brief wordt aandacht gevraagd voor het feit dat minister Donner van Justitie van plan is het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand en de positie van de Bureaus voor Rechtshulp drastisch te veranderen.

Als de plannen van minister Donner doorgaan, zal dat tot gevolg hebben dat de eigen bijdragen van mensen die een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand met ca. 50% worden verhoogd, zo viel een paar maanden geleden te lezen in het Nederlands Juristenblad. Hierdoor wordt het risico genomen dat burgers geheel van rechtsbijstand af moeten zien, simpelweg omdat ze de kosten ervan niet kunnen betalen.

Ik heb bovenstaande brief van de Ondernemingsraad van de Stichting Rechtsbijstand Oost-Nederland daarom op de agenda van de raadsvergadering van 22 mei laten plaatsen en de raad gevraagd het college op te roepen een brief te schrijven aan de VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), om te proberen in gezamenlijkheid de plannen van de minister van tafel te krijgen.

Want zoals bekend vervult het Bureau voor Rechtshulp ook in Almelo een zeer belangrijke functie. Het Bureau voor Rechtshulp voorziet immers in de verlening van rechtshulp op goedkope en laagdrempelige wijze aan vooral minder draagkrachtige mensen.

Als de maatregelen die minister Donner van plan is te nemen doorgang vinden, leidt dit er bovendien niet alleen toe dat de kosten voor rechtsbijstand aanzienlijk hoger zullen worden. Maar er bestaat ook grote kans dat het Bureau voor Rechtshulp zal verdwijnen uit de gemeente Almelo, aangezien het aantal juridische loketten waar mensen terecht kunnen met hun juridische problemen drastisch zal worden verminderd. Mede gelet op het feit dat de sociale advocatuur qua omvang steeds kleiner wordt en diezelfde sociale advocatuur verklaard heeft de zaken van de Bureaus voor Rechtshulp niet over te kunnen nemen, zal er dan een grote leemte in de rechtshulp ontstaan.

Hiervan zullen zoals gezegd vooral de minder draagkrachtige mensen de dupe worden. En gelijke burgerrechten kunnen nog altijd alleen bestaan als burgers in gelijke mate toegang hebben tot het recht, ongeacht hun draagkracht!

Helaas kreeg ik in de gemeenteraad echter net geen meerderheid voor het versturen van een brief naar de VNG namens de gemeente Almelo, om samen met andere gemeenten te proberen Minister Donner op andere gedachten te krijgen. Men vond het te vroeg voor het versturen van een dergelijke brief, omdat Minister Donner zijn plannen nog niet had gerealiseerd. Hoewel het mijn bedoeling juist was om vooraf een signaal af te geven namens de gemeente Almelo, d, w, z, voordat minister Donner misschien kans zou zien zijn plannen te realiseren. Ook werd afgevraagd of we een brief die afkomstig was van een Ondernemingsraad wel zo serieus moesten nemen!

Het laatste nieuws is in ieder geval dat de gehele Tweede Kamer gelukkig ook vindt dat de minister zijn plannen moet aanpassen. Want ook de Tweede Kamer vreest dat de rechtshulp aan minder draagkrachtigen in het nauw komt als de plannen van Minister Donner doorgaan.

casseselaura@hotmail.com

NETWERK.

Zoals bekend vervult de stichting Netwerk een zeer belangrijke functie in Almelo o.a. door groepen van wijkbewoners te ondersteunen in hun belangenbehartiging naar de gemeente.

De PvdA houdt al jaren lang in de gaten hoe het deze welzijnsorganisatie gaat.

Ook tijdens de laatste commissievergadering Wonen & Leven van 4/9 was het weer zo ver!

Bij deze de vragen die ondergetekende de wethouder heeft voorgelegd.

De PvdA-fractie wil beginnen met zowel Netwerk als de wethouder een compliment te maken!

Waarom?

Enige tijd geleden waren er nogal wat problemen met en rondom Netwerk; organisatorisch en financieel.

In het begin moeizaam maar uiteindelijk met voortvarendheid is hieraan door betrokkenen gewerkt en is men tot goede oplossingen en afspraken gekomen met ook een positief toekomstperspectief.

Toch blijven er nog wat vragen over.

1. Het extra subsidiëren van financiële knelpunten bij Netwerk voor dit jaar 2003, we praten dan over zo’n € 300.000 , is eigenlijk “een sigaar uit eigen doos”, want dat geld moet in de komende jaren , t/m 2007 , weer worden ingelopen.

Klopt deze systematiek ?? en betekent dat dan niet dat het risico ontstaat dat een knelpunt van nu wordt vooruit geschoven, of zit er in de subsidiering van Netwerk van 2004 t/m 2007 ook een progressie ??

2. Het nu ter inzage liggende werkprogramma 2003 van Netwerk heeft ook de instemming van de gemeente en is dus financieel afgedekt? en kunnen wij voor de start van het subsidiejaar 2004 een nieuw werkprogramma tegemoet zien.

Zo ja, dan gaat mijn fractie ervan uit dat dit ook ter bespreking op de agenda van deze commissie komt, zeker als in dat programma ook aan de orde komt welke ondersteuningsvragen niet! kunnen worden beant woord.

3. Zeer regelmatig, bij de presentatie van nieuw of vernieuwd beleid, de PvdA denkt hierbij aan het Masterplan het WGW, e.d. , wordt gesteld dat ondersteuning van burgergroepen door welzijnsorganisaties een noodzakelijke randvoorwaarde is.

Dit vraagt dan, wil dat beleid ook een kans van slagen maken, om extra inzet/werk van een organisatie als Netwerk.

Is daar rekening mee gehouden?

4. Op tijd een werkprogramma is prima ; zelfs noodzakelijk!!

Echter………….ook verslaggeving van wel of niet realisatie is een voorwaarde. Hoe staat het daarmee?

5. Tenslotte.

Meerdere malen heeft de PvdA-fractie bij dit onderwerp gesproken over het dichter bij elkaar brengen van welzijnsinstellingen ; als voorbeeld : Netwerk en SWOA.

Hierbij denken wij aan administratieve werkzaamheden, financieel beheer, personeelszaken en bv. gezamenlijke deskundigheidsbevordering van werknemers.

Hoe staat het daarmee?

Na beantwoording van de vragen door wethouder Mieke Kuik, bleek inderdaad dat de problemen nu zijn opgelost.

Elk jaar zal opnieuw nauwgezet moeten worden afgewogen welke activiteiten Netwerk gaat uitvoeren ter ondersteuning van bevolkingsgroepen ; de gemeenteraad wordt hierbij nauw betrok

ken via het ter inzage krijgen van de evaluaties en de plannen.

De te verwachte bezuinigingen en de vraag naar steeds nieuwe activiteiten zal het niet eenvoudig maken een goeie balans te vinden en te houden.

Een en ander zal natuurlijk goed in de gaten worden gehouden.

cor van woerkom.

Integrale veiligheid

Op de agenda van de commissie Veilige Stad d.d. 16 juni jl. stond een discussienotitie over integrale veiligheid, die ons werd aangeboden door het college. Bij deze ontvangen jullie de gehele tekst die ik toen heb voorgedragen:

Voorzitter,

De fractie van de PvdA is erg tevreden met de nu voorliggende discussienotitie, aangezien deze notitie erg veel ruimte openlaat voor inbreng van eigen fractiestandpunten. Wij zullen het dan ook zeker niet laten om hier gebruik van te maken en zelf een aantal ideeën inbrengen, met het verzoek aan het college om deze waar mogelijk te verwerken in de op te stellen koersnotitie integrale veiligheid.

Sociale veiligheid: criminaliteit en overlast

Ten eerste willen wij benadrukken dat burgers zoveel mogelijk betrokken moeten worden bij de te nemen maatregelen t.b.v. het tegengaan van criminaliteit en overlast. Want integrale veiligheid vraagt een integrale benadering, d.w.z. participatie en samenwerking van de betrokken instanties en burgers, met name ook op wijkniveau. Het in gezamenlijkheid met de burgers aanpakken van de problemen, daar gaat het om! In de toekomst zullen de wijkservicepunten hier een belangrijke rol moeten gaan vervullen.

Wat betreft de inzet van politie pleit de PvdA-fractie voor het vaststellen van ‘wijkprioriteiten’. Dit wil zeggen dat de politie in overleg met wijkbewoners dient te bepalen op welke punten extra politiecapaciteit zal worden ingezet. Burgers raken zo meer betrokken bij het wel en wee van hun wijk en gebleken is dat dit leidt tot betere resultaten op het gebied van veiligheid.

Verder kunnen gevoelens van onveiligheid bij burgers worden weggenomen door te zorgen voor zichtbaar toezicht in de openbare ruimte en hiervoor de rol van de stadswachten te versterken. Geef stadswachten de bevoegdheid bekeuringen uit te delen en proces-verbaal op te maken; in Nieuwegein hebben ze die bevoegdheid al! Almelo ‘scoort’ landelijk met 21,5 % een vijfde plaats wat betreft het aandeel mensen dat slachtoffer wordt van fietsendiefstal. In Harderwijk worden stadswachten ingezet bij de opsporing van gestolen fietsen; en met succes!

De fractie van de PvdA is verder van mening dat een preventief jeugdbeleid moet worden opgezet. Want uit de Stadsmonitor 2002 blijkt dat er in Almelo relatief gezien meer jeugdige delictplegers zijn dan in andere, vergelijkbare steden in ons land. Er zal daarom een preventief jeugdbeleid moeten worden opgezet. Breng op scholen de waarden- en normendiscussie op gang en besteed aandacht aan het dealen bij en rond scholen. Daarnaast moeten wangedrag en criminaliteit onder jongeren direct worden aangepakt door intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking tussen scholen, Bureaus Jeugdzorg, reclassering, politie en justitie. Ook de ouders hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid. En jongeren die toch op het criminele pad zijn beland, moeten effectief worden aangepakt en begeleid met het oog op hun toekomst. Verder vragen wij aandacht voor zowel een preventieve als repressieve, integrale aanpak van openlijk en huiselijk geweld.

Ook moeten worden nagedacht over het inzetten van onorthodoxe maatregelen op plekken waar regelmatig sprake is van overlast. Wij ondersteunen dan ook van harte het voorstel om met een afvaardiging van de commissie Veilige Stad projecten met cameratoezicht te bezoeken. Zodoende kunnen we bekijken of cameratoezicht een geschikt middel is om in Almelo toe te passen op onveilige plekken, zoals fietstunnels, en misschien zelfs op andere plaatsen in de stad waar regelmatig sprake is van overlast. In andere steden in ons land is namelijk gebleken dat camera’s kunnen helpen bij de opsporing van overlastplegers en bij het vergroten van het gevoel van veiligheid. Uiteraard moet juist bij het nemen van dergelijke verstrekkende maatregelen overleg worden gepleegd met de omwonenden en andere gebiedsbetrokkenen van de betreffende overlastgevende locaties.

Wat betreft het preventief fouilleren: wij menen dat het goed is deze mogelijkheid op te nemen in de APV, zoals ook is aangegeven in de notitie. Want we moeten onze ogen niet sluiten voor de maatschappelijke realiteit. Maar geef wel goed aan wat preventief fouilleren precies inhoudt, want het moet volgens ons inhouden dat men alleen op van tevoren bepaalde, overlastveroorzakende locaties mag fouilleren. En dit moet altijd gebeuren in overleg met betrokkenen.

D.m.v. introductie van het burgerinitiatiefrecht, waar zoals u weet de PvdA-fractie een warm voorstander van is, zouden burgers ook zelf met voorstellen kunnen komen om de veiligheid in hun buurt te vergroten.

Fysieke veiligheid: sociale cohesie bevorderen verloedering tegengaan

De PvdA-fractie staat ook uiterst positief tegenover het opzetten van projecten om de sociale cohesie in wijken te bevorderen, al dan niet door burgers zelf geïnitieerd door straks gebruik te maken van hun burgerinitiatiefrecht. Want dat bevordert de gemeenschapszin. En uit onderzoek is gebleken dat een sterke sociale cohesie in de buurt of wijk niet alleen objectief bezien de veiligheid vergroot, maar ook subjectief: d.w.z. mensen voelen zich veiliger.

Uit onderzoek blijkt ook dat fysieke kenmerken van een buurt of wijk, zoals de verlichting, de aanwezigheid van zwerfvuil, de staat van de wegen, staat van onderhoud, aanbod van jeugdvoorzieningen en winkelaanbod, van invloed zijn op de criminaliteit en de overlast. Het beleid van het college zal er dus ook op gericht moeten zijn dergelijke voorzieningen te verbeteren.

Wij denken ook aan het inzetten van extra verlichting om criminaliteit en gevoelens van onveiligheid tegen te gaan. Hier kan de gemeente samenwerking zoeken met het bedrijfsleven. Zo heeft de gemeente Rotterdam samen met het energiebedrijf Eneco extra lantaarnpalen geplaatst in een bepaalde wijk waar vaak sprake is van overlast.

Externe veiligheid: risicovolle bedrijven

Wat echter naar onze mening onvoldoende uit de verf komt in de discussienotitie, is de aanpak van risicovolle bedrijven. Ook hier past naar onze mening een onorthodoxe en progressieve aanpak. Zo worden bijvoorbeeld in Eindhoven risicovolle bedrijven die niet aan de vergunningen voldoen, zonder pardon op de gemeentelijke website geplaatst. In een wekelijkse ‘update’ worden aanpassingen en verbeteringen vermeld die de betrokken bedrijven uitvoeren. Gebleken is dat van de Eindhovense aanpak een preventieve werking uitgaat; bedrijven willen niet graag op de website van de gemeente geplaatst worden en komen snel met de vereiste aanpassingen en verbeteringen. En de gemeente Middelburg heeft een plattegrond op internet gepubliceerd met daarop ingetekend de risico’s die van bepaalde bedrijven uitgaan. De bezoeker van de website www.middelburg.nl kan zo bekijken of er zich in een bepaalde straat een gevaarlijke situatie kan voordoen.

De PvdA-fractie pleit ervoor deze transparante aanpak ook in Almelo te gaan hanteren, want burgers moeten weten welke risico’s aan bepaalde bedrijven kleven. Bovendien kunnen de gegevens door de overheid zelf worden gebruikt om bijvoorbeeld de veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld scholen of ziekenhuizen te bepalen. Dergelijke informatie moet daarom openbaar worden gemaakt via de website van de gemeente Almelo. Het gaat hier om bedrijven waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en om transportroutes van gevaarlijke stoffen. Verder zal sterk moeten worden ingezet op het maken van rampenbestrijdingsplannen voor risicovolle bedrijven en situaties.

Handhaving

Tot slot mag een passage over handhaving in dit geheel niet ontbreken. De bestuurlijke aandacht voor handhaving moet worden vergroot. Want de gemeente moet borg staan voor de veiligheid van haar burgers en waar nodig zelf, vooruitlopend op veranderende landelijke normen, het voortouw nemen in de aanpak van potentieel gevaarlijke of ongewenste situaties. Dit moet zich wat ons betreft lokaal vertalen in een groter handhavingbudget en de vaststelling van een integraal handhavingprogramma waarin handhavingprioriteiten en beleidsdoelen worden aangegeven. Want voorkomen moet worden dat zich in de gemeente Almelo een gelijksoortige ramp voordoet als zich heeft voorgedaan in de gemeenten Enschede, Volendam en Tiel. En onlangs nog vielen in Maastricht de balkons van een flatgebouw naar beneden.

De prioriteiten moeten daarom wat ons betreft daar worden gelegd waar de veiligheid en gezondheid van mensen in het geding zijn; hier past wat ons betreft extra controle op de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. En bedrijven die een onverantwoord risico meebrengen voor de gezondheid en veiligheid van mensen, dienen verplaatst te worden naar veilige locaties.

De projecten ‘Handhaven op niveau’ en ‘Slagen voor veiligheid’ voorzien in veiligheidstoetsen die door de gemeente kunnen worden ingevuld. Wij verzoeken het college deze toetsen in te vullen en de uitkomsten aan de gemeenteraad voor te leggen. M.a.w., maak in een nota zichtbaar wat het niveau van veiligheid en handhaving is in onze gemeente. Zodoende kunnen gerichte oplossingen worden gezocht om de veiligheid en de gezondheid van de burgers te optimaliseren.

casseselaura@hotmail.com

Bezuiniging op de Kunsthal?

Afgelopen zomer kwam het verhaal naar buiten dat er bezuinigd gaat worden op de Kunsthal, de expositieruimte van Hof 88. Het expositieprogramma zal gaan verdwijnen, en de ambtenaar zou al een andere baan aangeboden zijn. De hierdoor vrijgekomen ruimte zal worden gebruikt door de Kunstuitleen, die al jaren met een ruimtegebrek kampt. In de media heeft de wethouder erkent dat er ambtelijke voorbereidingen worden getroffen voor het sluiten van de Kunsthal in Hof 88.

In de commissievergadering hebben wij hierover een vraag gesteld. De wethouder antwoordde hierop dat met de voorjaarsnota een ombuigingsoperatie is afgesproken. En dat geldt dus ook voor de Kunsthal. Dit krijgt dus een vervolg bij de begrotingsbehandeling. We houden u op de hoogte.

Reacties naar peter@elbertse.nl

Gesubsidieerde arbeid 6

Het staat elke keer op de agenda. Ook vanwege de actualiteitswaarde. De gesubsidieerde arbeid.

Ook na de zomervakantie stond dit op de agenda. Helaas was de wethouder niet bij de commissievergadering van Iedereen Actief aanwezig. Hij zat in Den Haag, bij Rutten. Wel liet de wethouder een notitie uitdelen over wat hij tot nu toe gedaan heeft en heeft een contour aangegeven over het nieuwe beleid wat ontwikkeld wordt.

Graag hadden wij met de wethouder hierover willen spreken, ook gezien de onrust die er bij de ID’ers en bij de werkgevers is. Die onrust is terecht gezien alle bizarre verhalen die dit rechtse kabinet over het land heeft uitgestrooid.

Kortom, nog geen nieuws van het Almelose front.

Intussen zit de Partij van de Arbeid niet stil. In Netwerkstadverband zijn de fracties van Almelo, Borne, Hengelo en Enschede bezig een manifest op te stellen over de werkgelegenheid. De bedoeling hiervan is dat het ingebracht wordt bij de begrotingsbehandeling en het zal een leidraad zijn bij het handelen van de PvdA-fracties. Binnenkort komen wij hiermee naar buiten en in de volgende fractieflits zullen wij er meer aandacht aan besteden. peter@elbertse.nl

Gesubsidieerde arbeid 7: Het Laatste Nieuws

Het is op het moment van dit schrijven woensdag 17 september. In mijn postvak in het stadhuis lag de aanbieding gemeentebegroting 2004. Vol nieuwsgierigheid lees ik de stukken wat het college voor ons in petto heeft en uiteraard gaat mijn aandacht uit naar de ID-banen.

Een citaat uit de aanbiedingsbrief: ‘Wij verwachten bij de voorjaarsnota 2004 beter inzicht te hebben op de totale gevolgen van de Wet Werk en Bijstand en zullen daar dan zeker de nodige aandacht aan besteden. Vooruitlopend hierop stellen wij u, in het kader van het blijven voeren van een sociaal beleid, nu reeds voor om een structurele bedrag van 175.000 euro beschikbaar te stellen om zodoende een eerste aanzet te geven tot het regulier maken van een aantal in- en doorstroombanen. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat we met het beschikbare bedrag vooral op zoek gaan naar mogelijke cofinanciering om zodoende een zo groot mogelijk aantal I/Dbanen om te zetten in reguliere banen.’

En een citaat uit de Besluitenlijst van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Almelo op 16 september 2003 betreffende de conceptbegroting 2004: ‘Besloten wordt het CMT de volgende opdrachten te geven: 2. Te komen met een regievoorstel voor wat betreft de rol van de gemeente als werkgever van mensen, met een Instroom/Doorstroom baan.’

peter@elbertse.nl

Kamerlid Godelieve van Heteren oriënteert zich op de ouderenzorg in Almelo

1 juli is Godelieve een halve dag op bezoek geweest in Almelo. Ik ben samen met haar naar ‘De Garde’ geweest. We hebben ons laten informeren over de werkwijze van ‘De Garde’. We hebben een rondleiding gehad. We zijn onder de indruk gekomen van de zorgvuldige en professionele wijze waarop ‘De Garde’ de maaltijden verzorgt.

Ook zijn we opbezoek geweest bij het verpleeghuis Eugeria. Het management heeft een rondleiding verzorgd en we zijn geïnformeerd over de toekomstplannen.

Het is duidelijk dat de ouderenzorg moet veranderen in opzet en organisatie. Eugeria is hier hard het werken.

We hebben afgesproken dat zij haar plannen in het najaar in de raadsfractie komt toelichten.

Met Godelieve heb ik afgesproken dat we in de loop van het najaar nader afspreken hoe we een vervolg aan dit bezoek kunnen geven.

Jan van Gorkum.

Jongeren met een verstandelijke handicap niet meer welkom op de ROC

De ROC’s hebben volgens hun oordeel geen geld meer om onderwijs te verzorgen voor jongeren met een verstandelijke handicap. Ook in Twente is dit het geval. ROC Twente Oost wilde per september stoppen met het onderwijs. Ik heb hier openbaar tegen geprotesteerd.

Het protest heeft geleid tot vragen aan de minister door het kamerlid Angelien Eysink. Het heeft ook toe geleid dat het onderwijs in het schooljaar 2003/2004 blijft gehandhaafd.

Het ROC in Almelo heeft al enkele jaren geleden het onderwijs voor verstandelijke gehandicapten gestopt.

Dit kan niet. Na de ROC is er geen onderwijs meer voor deze groep.

Op korte termijn heb ik een gesprek met Angelien Eysink om te bekijken hoe we deze zaak verder kunnen aanpakken.

Jan van Gorkum.

Woningbouwplanning en –programmering 2003 tot en met 2008;

Herstructureringsplannen 2003 tot en met 2017.

De commissievergadering van Wonen en Leven heeft op 4 september j.l. het meerjaren woningbouwprogramma dat jaarlijks geactualiseerd wordt besproken. In het kort gezegd komt het erop neer, dat er een voorstel ligt over hoeveel woningen er de komende tijd gebouwd en gesloopt gaan worden. Ook het aantal woningen dat afgelopen jaar is gerealiseerd, is onderdeel van bespreking. Mede gezien de discussie in de afgelopen tijd over woningbouw voor de toekomst, vindt de PvdA fractie dat er goed overleg moet zijn met de provincie en regio Twente. De verschillende woonvisie’s moeten op elkaar aansluiten zonder de eigen visie geweld aan te doen. Wij vragen het college alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen waarbij de aandacht moet uitgaan naar de vraag, wat is nodig en waar heeft men behoefte aan. Het is goed voor Almelo om voor mensen met koopkracht woningen te bouwen, maar dit mag niet ten koste gaan van de mensen met de lege portemonnai. In de planning moet er voldoende aandacht blijven voor sociale huur / koop woningen. Nu is de formule 80 % koop 20% sociale huur/koop. Onze fractie heeft uitgesproken, dat zij zich zorgen maakt over de toename van het aantal inwoners met een minimum inkomen. Dit kan in onze ogen consequenties hebben voor de 80/20 % norm. Een andere optie in de discussie kan zijn te kijken naar wat de omringende plattelandsgemeenten aan sociale huur/koop op zich kunnen nemen.

In de eerst volgende commissie vergadering zal de nota “lage huren- lage inkomens besproken worden. Daaruit zullen we moeten bezien of in Almelo voldoende woningen zijn voor de groep mensen die qua inkomen zijn aangewezen op een lage huur.

U hoort hier meer over.

mg_lentz@wanadoo.nl

De dak- en thuislozen onder dak

Nog net voor de herfst is Wethouder Isendoorn er in geslaagd enkele panden aan te kopen voor de opvang van de dak- en thuislozen.

Dank zij het vasthoudend en indringerig optreden van de fractie kunnen de dak- en thuislozen van een voorziening in Almelo gebruik maken. Zij zijn nu niet meer afhankelijk van mogelijkheden in Hengelo en Enschede.

Humanitas gaat de zaak verder invullen.

Wij blijven de verder ontwikkelingen op de voet volgen.

Jan van Gorkum.

Principe besluit verkeersstructuurplan Sluitersveld is een feit.

Tijdens de raadsvergadering van 18 september heeft de raad in meerderheid een principe besluit genomen aangaande het verkeersstructuurplan Sluitersveld. De fractie van de PvdA heeft zich al eerder in de commissievergadering positief uitgelaten. In onze visie is het wijkontwikkelingsplan (WOP) het onderliggende stuk voor de uitwerking van het verkeersstructuurplan. Dat betekent dat de uitgangspunten die daar genoemd zijn richtinggevend moeten zijn. Er zijn vele inspraak en informatiebijeenkomsten georganiseerd waar alle bewoners van het Sluitersveld (inclusief de Markgraven) hun zegje hebben kunnen doen. Deze werkwijze heeft geleid heroverweging en aanpassing op enkele onderdelen. Ook de commissie Wonen en Leven heeft ruim de tijd gehad over dit plan haar/zijn mening te vormen en te bediscussiëren. Natuurlijk is niet iedereen tevreden. Met name bij een klein groepje bewoners uit de Markgraven heerst teleurstelling omdat het voorstel een verbindingsweg tussen Aloespad-brug Markgraven-D.Smoeslaan te realiseren nu door de raad is goedgekeurd. Deze verbindingsweg is voor de PvdAfractie nooit een punt van discussie geweest. Andere fracties, waaronder ook het CDA hebben meer tijd nodig gehad om ja te kunnen zeggen tegen deze verbindingsweg. In onze visie was en is juist deze verbinding van groot belang voor het welslagen van de ingezette nieuwe ontwikkelingen. Denk aan de prachtige nieuwe basisschool, het nieuwe winkelcentrum en andere voorzieningen. Er zijn wel twee voorwaarden gesteld, n.l. dat de verbindingweg zoals hiervoor genoemd niet leidt tot sluipverkeer in de wijk en dat er voldoende financiële middelen zijn. Wij zijn van mening wat de financiën betreft alles uit de kast gehaald moet worden. Dit plan is van groot belang voor de toekomst van alle wijkbewoners. Begin 2004 wordt op interactieve wijze verder inhoud gegeven aan dit plan. De fractie van de PvdA zal het proces de komende tijd actief blijven volgen.

mg_lentz@wanadoo.nl» 18/09/2003 » Uncategorized » 0 reacties

*************************************************************

LAATSTE NIEUWS DEMONSTRATIE KEER HET TIJ

*************************************************************

– Hete Herfst start zaterdag met Keer het Tij demonstratie.

– In 25 steden opstapplaatsen voor bussen naar Amsterdam.

– Samen met de trein reizen goedkoper dan alleen.

– Agnes Jongerius (FNV) gastspreker op de Dam.

– Zes tenten met muziek, debat en theater op het Museumplein.

******************************************

Hete Herfst start zaterdag met Keer het Tij demonstratie.

Nederland maakt zich op voor een “Hete Herfst”. De eerste

landelijke demonstratie tegen de plannen van het kabinet

Balkenende-2 is op zaterdag 20 september 2003. De tocht start

om 13 uur vanaf de Dam in Amsterdam en eindigt met een

manifestatie op het Museumplein. De organisatie is in handen van

platform Keer het Tij, waar meer dan 350 organisaties bij zijn

aangesloten met gezamenlijk ruim een kwart miljoen leden. Uit 25

steden komen bussen naar Amsterdam. De demonstratie is de

eerste van een lange reeks acties die het platform heeft gepland.

*******************************************

In 25 steden opstapplaatsen voor bussen naar Amsterdam

Uit hele land komen zaterdag 20 september bussen naar

Amsterdam. Iedereen die mee wil protesteren tegen Balkenende-2

kan via de website www.keerhettij.nl kaartjes bestellen voor de

bussen. De 25 opstapplaatsen van de speciale bussen zijn:

Almelo, Arnhem, Breda, Culemborg, Delft, Den Bosch, Deventer,

Dieren, Enschede, Goes, Groningen, Hengelo, Leeuwarden,

Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Spijkenisse, Schijndel, Tilburg,

Veenendaal, Venlo, Velp Vianen, Vlissingen en Zierikzee.

*********************************************

Samen met de trein reizen goedkoper dan alleen.

Geen opstapplaats voor een bus in jouw woonplaats? Reizen per

trein kan natuurlijk ook. Samen reizen is dan goedkoper. Wie in

het bezit is van een OV-kaart of een Voordeelurenkaart mag

maximaal drie reisgenoten meenemen, die dan (ook) 40% korting

op het volle tarief krijgen. In Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag en

Leiden is in een grote voorverzameling van demonstranten op het

station (zie www.keerhettij.nl).

Let op!: Op 20 september rijden de hele dag geen treinen tussen ‘s-

Hertogenbosch en Utrecht Centraal. De NS zet bussen in op dat

traject. Hou rekening met een uur extra reistijd. Vanuit het zuiden

kun je ook met de trein omreizen via Breda/Rotterdam naar

Amsterdam.

*****************************************

Agnes Jongerius (FNV) gastspreker op de Dam.

Op de demonstratie van Keer het Tij op zaterdag 20 september is

FNV-actieleider Agnes Jongerius een van de sprekers. De

bestuurder van de vakcentrale houdt om 13 uur een toespraak bij

het vertrekpunt op De Dam in Amsterdam. Andere bekende

sprekers zaterdag zijn Jan Marijnissen (SP), Femke Halsema (GL)

en schrijver Karel Glastra van Loon. Op de beide hoofdpodia zijn

verder uiteenlopende muziekstijlen te horen. Van gitaarpop tot

jazzfunkhop. En van solohiphop tot een mega drumband.

*****************************************

Zes tenten met muziek, debat en theater op het Museumplein.

De protesttocht vanaf De Dam eindigt met een grote manifestatie

op het Museumplein. Daar is een informatiemarkt waar meer dan

50 organisaties een stand hebben. Bovendien zijn er zes tenten

met debatten over Onderwijs, Milieu, Vluchtelingen, Vrede en

Sociale Zekerheid. Aan de verschillende debatten wordt

deelgenomen door sprekers van ondermeer Milieudefensie, Novib,

EVS, Hivos, LSVb, JS, DWARS, Rood en PRIME. Ook komen

vluchtelingen en ooggetuigen van de oorlog in Irak aan het woord.

Verder zijn er theater en muziekoptredens. Zo wordt het protestlied

nieuw leven ingeblazen door Harry Loco en is er improvisatietoneel.

In de Onderwijstent tenslotte gaan jongeren in debat met D66-

Kamerlid Boris van der Ham over het onderwijsbeleid.

*****************************************

Voor meer informatie:

Platform Keer het Tij

Postbus 59606

1040 LC Amsterdam

info@keerhettij.nl

Tel: 020 – 6891469» 08/09/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Site PvdA :

PvdA-woordvoerders Saskia Noorman en Jet Bussemaker over de wet Werk en Bijstand:

‘De nieuwe wet Werk en Bijstand had iets moois kunnen worden. De regering wil namelijk de eigen verantwoordelijkheid van burgers stimuleren door duidelijk rechten en plichten vast te leggen. De PvdA wil dat ook. Maar de regering levert half werk, want wie beter kijkt, ziet dat de regering allerminst consequent is. De regering introduceert beperkingen en nieuwe regelingen die haar eigen uitgangspunten dwarsbomen. Tegelijkertijd krijgen de burgers veel plichten maar weinig ondersteuning en rechten om eigen initiatief te ontplooien’, aldus PvdA Tweede-Kamerleden Saskia Noorman-Den Uyl en Jet Bussemaker.

In de nieuwe wet worden gemeenten financieel volledig verantwoordelijk voor de in- en uitstroom uit de bijstand. Iedere nieuwe bijstandscliënt boven het budget kost de gemeente straks 17 000 euro. Dat is een zeer stevige prikkel om je werk goed te doen. Maar tegelijkertijd heeft de gemeente veel te weinig te zeggen over wie de bijstand in en uit gaan.

Het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) is de voordeur en daar heeft de gemeente geen invloed op. De achterdeur zijn de private reïntegratiebedrijven aan wie de gemeente hun taak om mensen aan het werk te helpen gedwongen moet uitbesteden. Deze verplichte uitbesteding zal er toe leiden dat veel bestaande organisaties, zoals Maatwerk in Amsterdam en Werkstad in Rotterdam zullen verdwijnen, en daarmee ook de kennis en ervaring die zij hebben opgebouwd om mensen met grote achterstanden aan het werk te helpen. Feitelijk wordt daarmee de hele infrastructuur van de gesubsidieerde arbeid omver geholpen.

Als je echt de verantwoordelijkheid aan gemeenten wilt geven, doe het dan goed. Geef de gemeente meer zeggenschap over hoe mensen in en uit de bijstand komen. Gemeenten moeten straks zelf kunnen kiezen hoe ze de reïntegratie regelen, wat ze wel en wat niet uitbesteden. Zij dragen het financiële risico, maar kunnen de risicofactoren niet voldoende beïnvloeden. Dat is voor de gemeente onacceptabel.

Het wetsvoorstel is ook inconsequent als het om inkomensbeleid gaat. Terwijl gemeenten 100 procent verantwoordelijk worden, mogen ze niet zelf bepalen hoe ze armoedebestrijding uitvoeren. Het wordt de gemeenten verboden minima groepsgewijs een vergoeding te geven voor de extra kosten van een chronische ziekte of kinderen. De huidige praktijk wijst juist uit dat dit voor deze groepen hard nodig is. Het wetsvoorstel leidt tot nieuwe bureaucratie. Eén voor één moeten mensen weer langs het loket. Dit is volstrekt onnodig.

Tegenover de plicht om algemeen geaccepteerde arbeid te verrichten hoort het recht op passende voorzieningen en ondersteuning te staan. Dat betekent dat burgers scholing moeten kunnen volgen en daar waar de gemeente nalatig is, de mogelijkheid van een persoonsgebonden reïntegratiebudget moeten krijgen. Wij stellen voor waar de gemeente in gebreke blijft mensen na 6 maanden recht op zo’n budget te geven. Dan kunnen ze zelf de regie in handen nemen in plaats van lijdzaam af te wachten.

Een alleenstaande ouder krijgt in het wetsvoorstel een arbeidsplicht opgelegd. Voor de PvdA kan dit niet zonder recht op kinderopvang en adequate scholing. Naast werk zijn namelijk ook de zorgtaken van belang. Deeltijdwerk moet ook tot de mogelijkheden behoren.

Werken moet lonen. Dat verbiedt deze regering voor mensen die vanwege zorgtaken of andere sociale of medische omstandigheden zijn aangewezen op een deeltijdbaan en die niet boven het bijstandsniveau uitkomen. Ze zien van wat ze verdienen niets extra’s terug. De PvdA vindt dat er een premie op werk hoort te staan. Ook voor deze groep moet het lonen om te werken.

Het wetsvoorstel bevat te veel gemiste kansen. Het lijkt op ‘minder werk en meer regels’. Dat wordt nog eens versterkt doordat er zeer substantieel bezuinigd wordt op het gemeentelijk reïntegratiebudget en op de armoedebestrijding. Daar bovenop heeft de regering ook nog plannen waardoor nog meer mensen in de bijstand terecht komen, zoals met het afschaffen van de vervolg-WW en de WAO-voorstellen. Om de zo gewenste doelen te halen ontbreekt het gemeenten en burgers straks aan het juiste gereedschap. Niet de mens en de eigen verantwoordelijkheid, maar het geld als sturingsinstrument staan in dit kabinetsbeleid centraal. Dat is een gemiste kans.» 08/09/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Met de bus naar Amsterdam op 20 september?

De eerste landelijke demonstratie tegen de plannen van het kabinet

Balkenende-2 is op zaterdag 20 september 2003. De tocht start

vanaf de Dam in Amsterdam en eindigt met een manifestatie op het

Museumplein. De organisatie is in handen van platform Keer het

Tij, waar bijna 300 organisaties bij zijn aangesloten die gezamenlijk

meer dan een kwart miljoen leden hebben.

Iedereen die naar de demonstratie wil kan een kaartje kopen voor

een van de bussen die uit 12 plaatsen in het land vertrekken. Dit is

vaak veel goedkoper dan met de trein. Je kunt kaartjes bestellen

via onderstaande nummers. Waarschijnlijk zullen er de komende

tijd ook nog andere plaatsen bijkomen van waaruit bussen

vertrekken naar de demonstratie in Amsterdam. Hieronder vind je

tenslotte ook informatie over reizen met de trein en met de auto.

ALMELO

– Vertrekplaats: NS station Almelo.

– Vertrektijd: 10.20 uur.

– Prijs per kaart: 10 euro (kind tot 12 jr: 2,50 euro).

– Kaartje bestellen en info via: 074-2421997 / 2421042 of

hengelo@sp.nl.» 08/09/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Ik wil langs deze weg De Gele Raaf feliciteren.

100.000 bezoekrs.

Een (zeer) goed resultaat.» 08/09/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Even niet de tijd gehad om een up-date te maken.

Sorry.

Ook niet veel te melden.» 06/09/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Waar was de LOA toen de gemeenteraad een bezoek bracht aan het Beeklustpark. Een goede rondgang onder leiding van Egbert Ten Cate?

TC Tubantia was er wel. Ook Tw.R3 en het Almelos Weekblad.» 05/09/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Waar was TC Tubantia bij de huldiging van de winnaars ( Olympisch !!!!) Nog steeds vakantieverlof ? FOEI!!!!

Of zijn gehandicapten voor jullie geen “doelgroep”?» 05/09/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Het was me het weekje wel.

Drie commissievergaderingen!

Dualisme.

Prima.

Maar ook vele vergaderingen van B en W inzake de begroting 2004.

Wat zal Balkenende2 ons brengen?

Niet veel goeds.

Denk ik.

Jammer voor de onderkant.

Goed voor hen die in de pikorde van de baas van AH zitten.

Foei!