» 31/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Ik sprak ongeveer de volgende woorden op de bijeenkomst :

Dames en heren,

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor het initiatief van de provincie om deze bijeenkomst te organiseren. Zij geeft daarmee aan een open oog te hebben voor het belang van regiomarketing.

Het doet mij deugd dat ik hier, als portefeuillehouder recreatie en toerisme de invalshoek van Regio Twente mag verwoorden.

Twente is een regio met bijzondere kenmerken:

 Een regio waarvan de inwoners niet alleen Twentenaar zijn, maar zich ook Twentenaar voelen.

 Een regio met soms een overdaad aan bescheidenheid.

 Een regio met een bijzondere bestuurlijke historie, waar de buitenstaander

mogelijk soms met enige verwondering naar zal hebben gekeken.

 Maar zeker een regio met veerkracht.

Twente heeft economische tegenslagen met elan omgezet in vernieuwing en in bestuurlijk opzicht zien we dat de Netwerksteden stug doorwerken aan de structurele samenwerking. De plattelandsgemeenten zijn momenteel samen bezig met het formuleren van een strategische visie. De visies van de Netwerkstad en van het platteland zullen moeten leiden tot een structuurplan voor de gehele regio.

Dat is Twente: stad én platteland. Onlosmakelijk met elkaar verbonden en op elkaar aangewezen.

Tijdens de vergadering van de Regioraad vorige week merkte één van de leden

op: “zonder wrijving geen glans”

In Twente zijn we er van doordrongen dat we de klus samen moeten klaren.

En dus zullen we dat ook doen!

De titel die voor dit symposium is gekozen , `5 sterke merken’ moet wat mij betreft worden opgevat als een uitdaging.

Ik beperk me in mijn betoog tot Twente, maar voor Twente is het zeker een uitdaging, want Twente is een sterk merk, maar dat is nog bij te weinig mensen bekend.

Daar gaan we dus wat aan doen!

Wat mij betreft betekent dat:

1. dat we onze doelen duidelijk moet formuleren,

2. dat we onze zaken stevig moeten structureren en

3. dat we tot actie moeten overgaan

1. We moeten onze doelen duidelijk formuleren: onze gezamenlijke Twentse doelen.

Het is Tijd voor Twente, maar we moeten vaststellen dat de organisatie van de promotie van Twente op recreatief-toeristisch gebied nog teveel op oude leest is geschoeid.

De gemeenten in Twente zien recreatie en toerisme vrijwel zonder uitzondering als een speerpunt van beleid. Er zijn in de afgelopen tijd door meerdere gemeenten nota’s gemaakt waarin dat is verwoord. Dat is winst, want het is een sector met potentie, zowel voor het economisch draagvlak van de regio als voor de leefbaarheid in de steden.

Het is daarom Tijd voor Twente, want ook in dit opzicht is het van belang om het beleid meer dan voorheen op een gezamenlijke leest te schoeien.

Het reconstructieplan, dat bijna klaar is, komt voort uit de problematiek in de agrarische sector en beoogd onder meer voor deze sector mogelijkheden te creëren voor een levensvatbare toekomst. Maar ook wil zij mogelijkheden scheppen voor recreatief-toeristische bedrijvigheid. Helaas worden er in het plan hiervoor weinig extra middelen gereserveerd. Het is dus zaak om de bestaande mogelijkheden maximaal te gebruiken.

Een constructieve samenwerking tussen gemeenten, Regio en provincie is daarom geboden. Ik stel vast dat die samenwerking er op dit moment ook is en

het stemt mij tot tevredenheid dat in het reconstructieplan het belang van regiopromotie ook expliciet is benoemd. Er is dus een goede basis om dat verder uit te werken en recreatie en toerisme als speerpunt ook te verzilveren in meer inkomsten en werkgelegenheid.

2. We moeten onze zaken ook stevig gaan structureren.

Ik vertel u waarschijnlijk weinig nieuws als ik zeg dat de VVV’s een moeilijke tijd doormaken. De omvorming van de lokale VVV’s naar regio-VVV’s is geen onverdeeld succes gebleken. Het is daarom begrijpelijk dat er twijfels zijn of een verdere opschaling wél een succes zal worden.

Door de noodzakelijke bezuinigingen moeten door gemeentebesturen moeilijke keuzes worden gemaakt. Het dan soms lastig om te moeten uitleggen dat er wel op subsidies aan bijvoorbeeld sportverenigingen moet worden gekort, maar dat de tekorten bij de VVV’s steeds weer moeten worden opgevangen.

VVV’s zijn tenslotte verenigingen van en voor ondernemers.

Het verenigingsbestuur bepaalt het beleid en legt verantwoording af aan haar leden. De overheid staat op afstand en het is daarom op zijn minst bijzonder dat voor de tekorten steeds naar de overheid wordt gekeken.

Een herijking is daarom op zijn plaats.

Ik denk daarbij dat de vorming van een Twents Bureau voor Toerisme noodzakelijk is. Ik zal u aangeven waarom ik dat denk.

De promotie van een gebied kan naar mijn mening alleen succesvol zijn als zij samenhangend is. Dat wil zeggen dat zowel de ontwikkeling van nieuwe toeristische producten als de promotie daarvan op elkaar worden afgestemd.

De keuze van doelgroepen en de wijze waarop die worden bereikt kan alleen

resultaat op leveren als er sprake is van voldoende kritische massa en continuïteit. Voldoende kritische massa wil zeggen dat er meerdere partijen samenwerken zodat er ook voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

De overheid zal daarbij haar verantwoordelijkheid moeten nemen, maar ook het bedrijfsleven zal moeten laten zien dat ook zij een relevante bijdrage wil leveren.

Met de nota die we vandaag bespreken neemt de provincie haar verantwoordelijkheid door de middelen voor regiomarketing ook door de regio’s te willen laten aansturen. Maar dan moet er wel een organisatie zijn die daaraan gestalte kan geven.

Een Twents Bureau voor Toerisme is daarvoor het aangewezen instrument, waarbij Regio Twente nauw betrokken zal moeten zijn.

3. We moeten tot actie overgaan

Effectieve promotie veronderstelt actie en continuïteit. Regio Twente, GOBT en de VVV’s in Twente hebben een plan ingediend om de regiomarketing op een samenhangende wijze vorm te geven. Het plan behelst zowel een eenduidige formulering van het imago van Twente, als het formuleren van nieuwe product-markt combinaties en de feitelijke promotie door middel van folders, beurspresentaties en het internet. Als het plan wordt goedgekeurd, dan is er budget beschikbaar om de promotie van Twente stevig neer te zetten en ik ben heb goede hoop dat als dat ook lukt – en ik heb daar vertrouwen in – dat ook voor de voortzetting ervan middelen moeten kunnen worden gevonden.

Dames en heren,

De provincie geeft aan dat zij oog heeft voor de eigen kracht van de regio’s.

Ik vind dat een moderne kijk op besturen en het is aan ons om daar invulling aan te geven.

dank u wel.» 31/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Leuke woorden vanavond in de vergadering van de gemeenteraad:

Een veer in de puntje puntje.

Ismalitisch Centrum

In mijn hart strijken.

Ik weet echt niet meer wat ik wilde zeggen.

Dit is het debat onwaardig!

We hebben twee verschillende rekenmachines.» 31/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Dank voor het kijken naar mijn site. Dank ook voor de reacties op www.geleraaf.nl» 30/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Vanavond ( 29 oktober) een heel goed overleg gehad in De Smorre. Het ging over Onze Buurt Aan Zet. Ik sprak met “mijn” straatambassadeurs.

Ik deed met mijn ploeg verslag van de voortgang. Is goed ontvangen.

Er was ook kritiek. Het duurt maar. We zien geen voortgang. Waarom weten we niet echt waarom het Verdiept Spoor er nog niet ligt. Er wordt erg hard gereden in Nieuwstraat, Rohofstraat. Maar ook in de Veldkampsweg. We konden goede antwoorden geven. Ook oer de herinrichting van het terrein om de molen ( spelen en parkeren). Er kwam een goede tip om de nieuw aan te leggen vijver in het Goosenmaatspark nog veiliger te maken. Op 22 november is weer een park-dag. We beginnen om 13.00 uur.

De wijkwethouder was ook vanavond weer in zijn wijk. Net als gisteren.» 29/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Om te weten:

Nederland heeft ongeveer 1,4 miljoen honden. Ze wegen gemiddeld 20 kilogram.

Elke hond moet ongeveer 300 gram droog voedsel eten. Tachtig procent daarvan

wordt verteerd, en dus komt 20% op straat terecht. Dat is 60 gram. Voeg

daaraan toe dat de ontlasting voor 30% uit water bestaat en dat de

gemiddelde hoeveelheid per dag per hond 78 gram is. Er wordt in Nederland

dus elke dag 112.000 kilo hondenpoep geproduceerd. Dat is dus bijna 43

miljoen kilo. En dat is 268 kilometer rolcontainer voor gft-afval.

Uit: uitgave ministerie VROM

Hoeveel ligt er dan wel niet in Almelo?

Ik vind het vies, smerig en a-sociaal; hondenbezitters die hun hond wel of niet aangelijnd overal maar laten poepen. Hond aan het touwtje, peuk op de lippen. En de hond maar poepen. Bah!» 21/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Onderwerp: Sluiting vliegbasis Twenthe

Presentatie: Pieter Jan Hagens – AVRO

Uitzenddatum: Di. 21 oktober 2003, 20.30u

Verslaggeving: Willem Jan Bloem en Harro Brouwer

Reageer: Reactie naar de makers

De militaire Vliegbasis Twenthe wordt mogelijk gesloten. Netwerk spreekt in de studio met burgemeester Mans van Enschede over de opheffing van de basis en de gevolgen voor Twenthe.» 21/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Morgen.

Woensdag 22 oktober 2003.

Vergadering Algemeen Bestuur Regio Twente in het Regiohuis te Enschede.

Toekomst van de Regio Tente staat centraal.

Voor de kenners : WGR+ en de vraag van Remkes : Hoe nu verder?

Waar zal het over gaan?

De Regio.?

Het Platteland?

Netwerkstad?

Het gaat zeker over de controverse tussen platteland en het stedelijk gebied.

Morgen kan bestuurlijk Twente klaten zien waar ze voor wil gaan!

Wodt een aardige vergadering lijkt me!

Van groot belang voor al onze inwoners!» 21/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Nog geen reactie gehad op de foto hieronder!

Is ook best moeilijk.

Doe een gok : bert.meta@home.nl» 19/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Waar zou deze foto genomen zijn ?
» 14/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Op de Gele Raaf (www.geleraaf.nl) is een hele discussie gaande over het coffeshopbeleid. Laten we nu toch eerst de evaluatie eens afwachten.

Klachten?» 14/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Vanaf mijn vakantieadres even een bericht.

Ik ben nog steeds op zoek naar de Boekenweekgeschenken van de jaren dertig.

REACTIE NAAR : bert.meta@home.nl» 12/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

De bewoners van de Merelstraat hebben hun straat volledig gerenoveerd. Opnieuw heeft de Almelose pers daar geen aandacht aan willen besteden. Jammer. Het gaat zo goed in de straten van mijn mooie stad. En de pers wil dat niet zien. Jammer, erg jammer voor hen die zich daar zo voor in zetten. Foei Almelose pers. Petje af voor de bewoners van de Merelstraat. De door mij gemaakte foto’s zijn onderweg.» 12/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

De raadscommissie vraagt om een debat over het wonen. Lijkt me een zeer goede zaak. Laat de raad de kaders maar stellen dan ga ik ermee aan het werk. Zou er dan ook een nieuw model woningtoewijzing uit de bus komen? Of zijn we tevreden zoals het nu gaat : elke maand een punt.» 11/10/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Afgelopen donderdag heb ik de Roos van de Maand uitgereikt aan ………..

Zie verder op de site van de PvdA – Almelo. Onder hoofdstuk NIEUWS.