» 31/12/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Mijn persoonlijke top tien van 2003 staat hieronder. Maar voor U dat gaat lezen :

Ik wens U en de Uwen een goed en vooral heel gezond 2004.» 31/12/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Top 10 2003 van Bert Kuiper. Uitgangspunt voor de lijst is natuurlijk Almelo geweest. Nummer 6 is kantelpunt van negatief naar positief. Waarbij een tien dit keer erg negatief is! Verklaring van de lijst kan per telefoon of mail.

10. Alle automobilisten die denken hard te mogen rijden in woonwijken.

09. Almelose journalisten die geen hoor en wederhoor willen toepassen.

08. Hoofddirectie V en D – Nederland

07. Stichting Almelo Promotie (STAP)

06 Netwerkstad Twente (incl. Almelo dus)

05. Rembrandt Fiësta

04. Sportredactie Radio Almelo

03. Raadsgriffie

02. Cleanteam Almelo

01. Carola de Vries ( Onze Buurt Aan Zet )

reactie naar : kuiperbert@home.nl» 30/12/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Met U heb ik kennis kunnen nemen van de eindejaarslijstjes. Landelijk, provinciaal en van De Roskam. Morgen kom ik met mijn Almelose lijst. Overigens goed wat collega wethouder Tymon de Weeger (Enschede) heeft gedaan bij TV OOst. In het hol van de leeuw. Zij eigen media top tien. Ook heer (?) M.kwam daarin voor. Kreeg overigens een soort van 0-oliebollen-plaats. En volgens een waarzegger komt hij nog terug ook! Tot morgen.» 29/12/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Jos de Beus schrijft in zijn artikel “Uit de linkse leegte” de volgende zin: “De linkse idealen van wereldburgerschap, Europees burgerschap en sociaal burgerschap worden door gewone mensen afgewezen”. Wie of wat zijn die “gewone mensen?”

Ook weer een stuk tekst om over na te denken.» 27/12/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Ach, Hare Majesteit had best een aardig kerstverhaal.

Ik zal nadenken over de passage: “Vrij zijn van angst en vrees vormt de basis voor vrede.”» 27/12/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Heel bijzonder dat men in Almere geen commissie- en raadsvergadering meer houdt. Wekelijks wordt er, volgens een woordvoerder van het stadbestuur, een politieke markt gehouden. Dat gaat dan in twee stukken van een uur: stukken lezen, deskundigen (ook wethouders) worden ondervraagd. Daarna wordt er een uur gedebatteerd in de raadszaal en kunnen raadsbesluiten worden genomen. Besluitvorming vindt om de week plaats. In Almere is men benieuwd naar de ervaringen van dit systeem. Ik ook! Ik las het vandaag in Het Parool (blz. 4).» 24/12/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Op 29 december is het laatse deel (van drie) van het programma DOKUMENT; Ned. 1,- NCRV-22.48 uur, te zien

We kunnen dan de belevenissen zien van Het Familietheater in het buitenland. Een goede documentaire over vermoeide acteurs die graag naar Almelo terug willen. Veel kijkplezier. Complimenten aan Het Familietheater.» 24/12/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Het jaar loopt ten einde.

Kerst staat voor de deur.

Het beslag voor de oliebollen is in aantocht.

Wat een jaar!

Het land heeft zich laten janpeteren.

Volgend jaar zullen we daar de nare vruchten van moeten plukken.

Armoede wordt weer met hoofdletters geschreven.

Morgen de laatste inkopen en een crematie; het kan verkeren.» 21/12/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Opening bedrijf Henk Holterman

19 december 2003

wethouder Bert Kuiper – Almelo.

Uitgesproken tekst geldt.

Familie Holterman, zeer geachte dames en heren.

Met heel veel plezier ben ik ingegaan op de uitnodiging van de familie

Holterman om vandaag de officiële opening te verrichten van hun nieuwe

vleesvarkensstal hier aan de Breesegge

Het beloofd een bijzondere dag te worden. Een open dag waaribij de

gelegenheid bestaat de nieuwe onderkomens te bekijken en in gesprek te komen

met bedrijven die een bijdrage leveren aan deze open dag en op deze wijze

ervaringen uit te wisselen.

Henk heeft zelf reeds een aantal persoonlijke opmerkingen gemaakt. Het is

ons allen nu dus duidelijk waarom het bedrijf hier terecht is gekomen. Niet

zo vreemd dat je eens moet verkassen vanwege andere ontwikkelingen, wel heel

bijzonder dat je heel dicht bij de oude lokatie iets nieuws kunt opbouwen.

Echt een felicitatie waard.

Het zal velen van u bekend zijn maar ik zeg het toch nog maar eens. Sinds de

gemeentelijke herindeling hebben wij er als gemeente Almelo nogal wat

grondgebied bij gekregen. Grote delen van Borne en ven de toenmalige

gemeente Vriezenveen.

Plots kregen we er een heel groot buitengebied bij met heel veel

boerenbedrijven. En dat was even wennen. Ik zeg dat maar in alle

eerlijkheid.

En in dat nieuwe buitengebied speelt op dit moment heel veel : reconstructie

het maken van een bestemmingsplan buitengebied, onderzoek naar het wel of

niet aansluiten op de riolering van de meer dan 400 percelen. In januari

volgend jaar zal het college met voorstellen naar de gemeenteraad komen. Het

ziet er naar uit dat we het merendeel van de percelen op de riolering,

drukriolering kunnen aansluiten. Ik ben daar blij mee.

Ook de reconstructie heeft ons behoorlijk beziggehouden. We hebben er extra

opbergkasten voor moeten aanschaffen. Wat een papierberg. Hopelijk levert

het wat op!

Met andere woorden dames en heren, in de agrarische wereld is veel gaande.

In positieve maar ook in negatieve zin.

De veranderingen op het platteland zijn zo ingrijpend en gaan zo snel, dat

ze nauwelijks bij te benen zijn.

En omdat er veel aan de hand is hebben we ook intensiever contact met het

GLTO. Twee keer per jaar is een een bestuurlijk overleg en daar tussendoor

diverse keren overleg met mijn ambtenaren.

Er is een behoorlijke spanning voelbaar tussen de oprukkende stad en de

waarden van het platteland. De waarde en het belang van het landelijk gebied

wordt niet alleen erkend door de overheden maar ook door de burgerij. Maar

het gaat niet vanzelf goed met het platteland.

Nu terug naar dit bedrijf.

Henk Holterman heeft in het verleden veel kennis en ervaring opgedaan in

zowel de melkrundveehouderij en de topfokkerij van varkens. Bij het fokken

van beren heeft hij bijgedragen aan de genetische vooruitgang in de

varkenshouderij.

In verband met de aanleg van Rijksweg 35 is enkele jaren geleden besloten om

op deze locatie een agrarisch bedrijf op te richten. Aanvankelijk is gekozen

voor een gesloten varkensbedrijf met een relatief kleine zeugenhouderijtak

en een vleesvarkenshouderijtak. Omdat kleinere diertakken op dit moment

bedrijfseconomisch minder rendabel zijn, specialiseert het bedrijf zich nu

volledig in het houden van vleesvarkens.

De huidige stal biedt plaats aan 900 vleesvarkens, maar wordt binnenkort

verlengd. Uiteindelijk zullen binnen het bedrijf ruim 1400 vleesvarkens

worden gehouden, waardoor de omvang van het bedrijf vanuit

bedrijfseconomisch oogpunt een goede toekomst heeft.

Momenteel wordt een brede maatschappelijke discussie gevoerd over de

toekomst van de intensieve veehouderij. Een discussie waarbij zaken aan de

orde komen als dierwelzijn, milieukwaliteit en de toekomst van de agrarische

ondernemers. Wat nu reeds duidelijk is, is dat consumenten steeds kritischer

worden.

Zij willen dat de agrarische ondernemers milieu- en diervriendelijker

produceren. Ook willen zij zeker zijn van de veiligheid en de kwaliteit van

hun voedsel. De overheid speelt hier met allerlei regels op in, maar ook de

ondernemer draagt hierin een grote verantwoordelijkheid.

Het bedrijf van Holterman heeft invulling gegeven aan deze

verantwoordelijkheid door te kiezen voor een bedrijfsvoering die het milieu

minder belast dan een doorsnee varkenshouderij. De varkens worden emissiearm

gehuisvest. Dit betekent dat de ammoniakuitstoot aanzienlijk lager is dan

bij de traditionele huisvesting.

Het bedrijf voldoet hiermee aan de huidige ‘stand der techniek’ omdat

gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare milieutechnologie. Daarnaast

worden binnen het bedrijf tal van energiebesparende maatregelen getroffen,

zoals het toepassen van een uitgekiend ventilatie- en verwarmingssysteem en

een verregaande isolatie van de stalruimte. Wat de dierwelzijnseisen

betreft, voldoet het bedrijf geheel aan de eisen die de overheid hiervoor

heeft gesteld. Zo wordt ieder hok voorzien van een speelketting en

vloerverwarming.

De welzijnseisen worden strenger. Het bedrijf houdt hier in de toekomst

rekening mee. Veilige voeding van goede kwaliteit is een verantwoording die

geldt voor de gehele voedselketen. Elke ondernemer, maar ook de overheid,

draagt hierin een verantwoordelijkheid.

Samenvattend kan gesteld worden dat dit bedrijf klaar is voor de toekomst.

Deze stal combineert een efficiënte productie met een goed welzijn en

gezondheid van de dieren én een zorgvuldige omgang met het milieu.

Ik wens de Wilma en Henk en de kinderen heel veel succes met dit nieuwe

bedrijf. Ik hoop dat de opzet van deze dag een geslaagde zal zijn. Met veel

plezier zal ik dan ook de openingshandeling verrichten. Maar voor ik dat doe

wil ik de aangevraagde ontwerp-milieuvergunning voor de nieuwe

vleesvarkenshouderij aan jullie overhandigen.

De vergunning is nog niet definitief, vanaf volgende week wordt gelegenheid

geboden tot inspraak. Dat zal bekend zijn.

Nogmaals heel veel succes.» 12/12/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Naar aanleiding van de raadsvergadering het volgende.

Stel: je hebt gestemd op Leefbaar Almelo of op GroenLinks.

Daar verwacht je iets van.

Nu vraag je wat ze gestemd hebben toen het ging over de opstelling van het CDA over het RBT. Want je hebt ook de krant gelezen.

En wat zegt je vertegenwoordiger?

Ik heb niet gestemd. Ik was niet aanwezig.

Heb je hem of haar daarom in de gemeenteraad gekozen?

Ik dacht van niet!

Lijkt op kiezersbedrog! Of moet ik zeggen: Fracties, jullie zijn voor je verantwoordelijkheid weggelopen?

Het zal zeker anders uitgelegd worden!

( naar : kuiperbert@home.nl)» 06/12/2003 » Uncategorized » 0 reacties

Het telefoonnummer van minister De Geus zal wel door heel veel CDA-leden gebeld worden. Ik ben benieuwd naar de opbrengst!