» 30/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

“Het nieuwe huurbeleid van het kabinet gaat wel degelijk tot een enorme huurexplosie leiden. Dit stellen drie woningbouwcorporaties op basis van een recent onderzoek.”

Het onderzoek is gedaan door RIGO RESEARCH voor drie Amsterdamse corporaties. Zie Parool van vandaag.» 30/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Waar zou dit hangen?» 30/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Co Verdaas: ‘Speciale huizen voor probleemhuishoudens’29-11-2004 12:00 De PvdA in de Tweede Kamer wil dat voor probleemhuishoudens alternatieve woningen beschikbaar komen, waar zij geen overlast kunnen opleveren voor woonbuurten. Aso’s op straat zetten of laten verhuizen naar andere wijken is zelden de oplossing voor probleemgevallen. PvdA-woordvoerder Co Verdaas zal daarom tijdens de behandeling van de VROM-begroting- dinsdag 30 november – voor een zogenoemde woonladder pleiten.

Met een woonladder wordt het aantal woonmogelijkheden uitgebreid. Co Verdaas: ‘Het ontbreekt in Nederland aan opvangvoorzieningen tussen de straat en het gewone rijtjeshuis. Door daar woonvormen tussen te plaatsen wordt het mogelijk mensen te laten wonen op een manier die bij hun leefstijl past.’

In het uiterste geval zouden zogeheten containerwoningen een oplossing kunnen vormen. Verdaas: ‘Om Buurtterreur te voorkomen moeten ook onorthodoxe maatregelen mogelijk zijn.’ Met het aanbod van suboptimale woningen wordt voorkomen dat probleemhuishoudens, vaak inclusief kinderen, op straat worden gezet. ‘Problemen worden niet opgelost door mensen op straat te zetten, sterker nog: de situatie escaleert daardoor alleen maar.’ De commotie over de familie Tokkie heeft aangetoond dat de maatschappelijke onrust over dergelijke gezinnen groot is. Herhuisvesting in een andere buurt leidt daarom ontegenzeggelijk tot nieuwe problemen.

Het voorstel van de PvdA-fractie bestaat uit een aantal onderdelen:

Met corporaties afspraken maken over preventieve maatregelen, bijvoorbeeld door bij signalen over overlast of financiële schulden vroegtijdig in te grijpen.

Het Besluit beheer Sociale Huursector (BBSH) aanvullen met de expliciete verplichting voor woningcorporaties om huisvesting voor dak- en thuislozen te zorgen en daarmee ook alternatieven voor de straat te bieden. Daarbij dient een verbod te worden ingevoerd om tot uitzetting over te gaan zonder alternatieve woonruimte – in welke vorm dan ook – beschikbaar te stellen.

Regelgeving die suboptimaal wonen in de weg staat, inventariseren en schrappen.

Een uniforme werkwijze bij huisuitzettingen én bij de aanpak van dak- en thuislozen om versnippering te voorkomen.» 29/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Me and my shadow» 29/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Vanmiddag mocht ik de derde krant in ontvangst nemen van het Kinderpersbureau. Waar? Op mijn oude school. Kort nog even gesproken met oud-kollega’s: een warm gevoel viel mij ten deel.

De krant ziet er goed uit. Complimenten aan de “journalisten”.» 29/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Ik zit zo langzamerhand weer te denken aan mijn Top 10 van dit jaar. Wilt u nomineren? Dat kan! Reactie naar : kuiperbert@home.nl» 29/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Primus (decaan van de TU Delft) schrijft in VNG Maganzine van deze week: “De laatste heldere rijksnota over deze nota (bk:WONEN) was de nota Volkshuisvesting in de jaren negetig (1989) van wijlen oud-staatssecretaris Heerma. Tijdens het bewind van staatssecretaris Remkes ging het al behoorlijk mis met de ordening en sturing van de volkshuisvesting en nu is de volkshuisvesting compleet in de gevarenzone gekomen”.» 27/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

PvdA

Bericht

Aan:

Alle wethouders en het dagelijks bestuur van de deelraden.Datum:

26 november 2004

Geachte heer Kuiper,

Op initiatief van Eddy Veenstra (directeur SZW in Zwolle) is er een manifest gemaakt met kritiek op de voorstellen van Minister Dekker. Zijn bedoeling is dat lokale bestuurders en vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties en vertegenwoordigers van huurdersbelangenverenigingen dit manifest ondertekenen. Ik wil jullie van harte oproepen dit manifest mee te ondertekenen. Stuur je reactie naar Eddy Veenstra: Directie@swz.nl. Doe het snel, want maandag voor de begrotingsbehandeling wil hij het aanbieden. Benader ook mensen van andere politieke partijen, vertegenwoordigers van huurdersverenigingen en corporaties. Vriendelijke groet Staf DeplaLid Tweede Kamer PvdAwww.stafdepla.nl

Onderwerp: Manifest nieuwe huurbeleid Geachte heer/mevrouw, Bijgaand ontvangt u een manifest die wij, lokale bestuurders, vertegenwoordigers van woningcorporaties en vertegenwoordigers van de huurdersbelangenverenigingen, willen aanbieden aan de Tweede Kamer. Wij vragen u achter het manifest te staan. Mogelijk kunt u het aan zo veel mogelijk mensen uit uw netwerk doorsturen. Wilt u s.v.p. uiterlijk dit weekend reageren? Met vriendelijke groet, Eddy Veenstradirecteur Woningstichting SWZ, Gerrit Teunis directeur Beter Wonen Hardenberg

BIJLAGE: MANIFEST VOORGESTELDE NIEUWE HUURBELEID MINISTER DEKKER GAAT TEN KOSTE VAN HUURDERS Minister Dekker heeft onlangs het nieuwe huurbeleid gepresenteerd. Eind november wordt het nieuwe beleid in de Tweede kamer besproken. Opzet is dat de huurprijzen van ca. 600.000 huizen in Nederland worden vrijgegeven. Verhuurders kunnen straks zelf de huurverhoging bepalen. Ook de huurprijzen van overige huurwoningen stijgen straks. Met de extra huuropbrengsten moeten met name woningcorporaties duizenden nieuwe woningen bouwen. Een grote groep woningcorporaties, huurdersverenigingen en lokale bestuurders ervaart het nieuwe huurbeleid van minister Dekker als ondoordacht. Met name huurders met een inkomen rond de ziekenfondsgrens worden de dupe. Zij kunnen de sprong naar een koopwoning niet maken. Het scheefwonen verandert niet. De zorgvuldig opgebouwde goedkope woningvoorraad in Nederland verdwijnt. Het idee dat door het nieuwe huurbeleid meer woningen door woningcorporaties worden gebouwd is op niets gebaseerd. Binnen de corporatiesector is meer dan voldoende vermogen aanwezig om te investeren. Dat er nu niet gebouwd wordt door woningcorporaties kan niet op huurders worden afgewenteld. De echte oorzaken moeten aangepakt worden. Hier kan VROM een goede rol spelen door het wegnemen van belemmeringen en het bewerkstelligen van een houding bij partijen die meer gericht is op uitvoering. Een argument voor de minister om de huren te verhogen is verder dat bewoners moeten betalen voor de schaarste, kwaliteit en dus marktwaarde van hun woning. Waarom moet dit gelden voor huurders en niet voor woningeigenaren? Na het stijgen van de sociale premies, pensioenpremies, de ziektekosten en de energielasten is het nieuwe huurbeleid de volgende klap voor huurders. Deelname aan het verenigingsleven en voorzieningen in gemeenten leiden er onder. De afgelopen weken is gericht onderzoek gedaan naar de inkomenseffecten van het nieuwe beleid op de langere termijn. De conclusies van dit onderzoek worden bij dit manifest aangeboden. Middengroepen worden nadrukkelijk de dupe, voor mensen met lagere inkomens was de sprong naar een koopwoning al onhaalbaar, dit geldt straks ook voor de sprong naar een betere huurwoning. Wij, vertegenwoordigers van woningcorporaties, huurdersverenigingen en lokale bestuurders uit het hele land roepen de Tweede Kamer op niet in te stemmen met het ondoordachte nieuwe huurbeleid van minister Dekker.» 26/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Liberalisering van huurprijzen centraal in programma PvdA

ALMELO – De PvdA besteedt in het radioprogramma De Roos aandacht aan het voornemen van minister Dekker om met ingang van juli 2006 een kwart van de huurprijzen van alle huurwoningen vrij te geven. De Almelose wethouder Bert Kuiper maakt zich samen met collega’s in het land sterk om dit voornemen van het kabinet ongedaan te krijgen. Kuiper voelt zich gesteund door de raadsfractie van de PvdA in Almelo. Bert Kuiper is dan ook de gast het in radio- programma. Het programma wordt komende woensdag live uitgezonden op radio Almelo vanaf 17.00 uur. De presentatie is in handen van Hendry Bosch. Aan actuele zaken besteedt de fractie van de PvdA regelmatig aandacht. Onder meer met het uitbrengen van een eigen nieuwsflits per internet kan men zich laten informeren. Iedereen, die belangstelling heeft, kan zich melden om deze nieuwsflits gratis te ontvangen. Daarvoor moet men het e-mail adres, waar de nieuwsflits naar moet worden toegezonden, melden bij de coördinator: b.kozijn@hccnet.nl. Meer nieuws over de PvdA is ook te vinden op www.almelo.pvda.nl. Het radioprogramma is komende woensdag te beluisteren op Radio Almelo van 17.00 tot 17.30 uur op 104.1 mHz via de kabel of via FM 106.1 mHz.» 25/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Wethouder tegen huurverhogingHuurwoningen in betere buurten worden onbereikbaar voor lagere inkomens door het voorstel van minister Dekker om woningstichtingen de mogelijkheid te geven de huren fors te verhogen. Dat schrijft wethouder Kuiper op zijn eigen weblog. Volgens hem staan de plannen haaks op waar we in Nederland mee bezig zijn: het maken van gedifferentieerde wijken. Hij verwacht een pittige politieke discussie. www.bertkuiper.nldonderdag 25 november

Dank!» 24/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Kuiper kondigt actie aan tegen kabinetsplannen om te ‘liberaliseren’Almelose wethouder tegen veel hogere huur

ALMELO – ‘Onacceptabel’. Dat oordeel velt de Almelose wethouder B. Kuiper van Volkshuisvesting over het besluit van het kabinet om de huurprijzen te ‘liberaliseren’. De wethouder is voornemens om, samen met collega-wethouders, actie te ondernemen.

Vorige week besloot het kabinet op voorstel van minister Dekker om per 1 juli 2006 de huurprijzen van een kwart van alle huurwoningen vrij te geven.

Daarmee wil de overheid de doorstroming op de woningmarkt stimuleren. Volgens de minister heeft het besluit geen gevolgen voor mensen met huursubsidie.

Die krijgen volgens haar meer subsidie om de (véél hogere huren) te kunnen betalen. Maar voor de 500.000 huishoudens die niet voor subsidie in aanmerking komen, zijn de gevolgen enorm: zij kunnen geconfronteerd worden met huurprijzen die 20, 30, 40 en soms wel 50 procent hoger worden.

Wethouder Kuiper is mordicus tegen de liberalisering van de huurprijzen omdat er volgens hem inkomenswijken door gaan ontstaan: de goedkope en oude woningvoorraad voor de minima en de mensen met de middeninkomens, de nieuwe(re) woonwijken voor de mensen met een goed gevulde portemonnee. Dat mensen met huursubsidie geen nadelige gevolgen zullen ondervinden, gaat er bij hem niet in.

Strijdig

Kuiper wijst erop dat de minister de komende vijf jaar ook nog 250 miljoen euro moet en gaat bezuinigingen op de subsidie en beweert dat de minister nooit enerzijds veel meer geld kan uitgeven aan véél hogere subsidies en anderzijds heel veel kan bezuinigingen op de huursubsidie. ‘Haar beleid is hartstikke strijdig’, aldus Kuiper.

De Almelose wethouder heeft zich voorgenomen zich stevig te verzetten tegen de kabinetsplannen. Want het allerlaatste wat Kuiper wil is inkomenswijken. Hij juicht toe dat de corporaties in nieuwbouwwijken zorgen voor betaalbare huren zodat ook de mensen met lage inkomens er kunnen wonen, en in bestaande wijken delen van de woningvoorraad verkopen om te zorgen voor differentiatie.

De gemeente zelf doet er in haar nieuw te bouwen wijken zoals Kollenveld en Waterrijk alles aan om ook daar huizen te realiseren voor mensen met lage(re) inkomens.

Kuiper is niet de enige wethouder Volkshuisvesting die het kabinetsbeleid op dit punt rigoureus van de hand wijst. Hij weet zich gesteund door collega’s uit de 26 zogenaamde Grote Steden die eveneens grote problemen hebben met de liberaliseringspannen. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verzet zich tegen de voornemens van Dekker, stelt Kuiper.

Wat de wethouder gaat ondernemen tegen de plannen, is nog niet duidelijk. Hij houdt daarover contact met de collega’s van de G26 en de VNG. Hij gaat in ieder geval partijgenoten van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer benaderen, in een poging een stokje te steken voor de plannen van de minister.

‘Dit muisje krijgt nog wel een staartje’, is zijn stellige overtuiging.» 23/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Minister Dekker heeft de huurbrief naar de 2e Kamer gestuurd. Ik verwacht dat huurwoningen in betere buurten en populaire stadswijken onbereikbaar worden voor mensen met een laag inkomen. Dit nieuwe beleid staat haaks op waar we in Nederalnd mee bezig zijn: het maken van gedifferentieerde wijken. Ook de Woonbond verwacht dat dit beleid zal leiden tot enorme huurstijgingen. Tweede Kamerlid van het CDA Van Bockhove is ook kritisch en voorspelt een “lastig debat”. Dicussie volgt zeker.» 21/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Hondentoilet alweer afgeschaftDe hondentoiletten worden vanaf begin volgend jaar wegbezuinigd. Dat moet 60.000 euro per jaar opleveren. Ook de Gallowayrunderen die zorgen voor het ‘extensief onderhoud’ aan het groen in de Schelfhorst-rand gaan verdwijnen. Dat is vastgesteld in de Begroting, maar geen politicus heeft er iets over gezegd. Milieu-wethouder Kuiper zelf maakt er nu gewag van op zijn eigen weblog. www.bertkuiper.nl» 21/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties


» 14/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

In gesprek met Cor de Vogel.

Op 1 mei van dit jaar hebben we een opname laten zien van o.a. oud wethouder Cor de Vogel. Bevlogen sprak hij over wat voor hem 1 mei betekent. Afgelopen week was ik op zijn verjaardagfeestje. 77 jaar geworden en nog even actief en gedreven. Ook al woont hij in de VS.

Het was de week van de verkiezingen. Bush en Kerry streden erom. Natuurlijk is Cor aanhanger van Kerry. Zij teleurstelling was dan ook groot na bekendmaking van de uitslag. In mei 2005 is hij weer “in het land”. Ik zal hem zeker weer treffen. Cor de Vogel; de man van de stadsvernieuwing in ons Almelo. Cor de Vogel die zei van graaf die puinhoop maar weg en we hebben een jachthaven in het centrum (en die is er!). Cor de Vogel: snel naar het hoofdkantoor van V en D, en V en D bleef in Almelo. Toen wel!

Heel lang zat ik op zijn stoel ( Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) wat een eer!» 14/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Toen we in Leipzig waren, zijn we ook bij een kunstwerk geweest. Gemaakt van diverse graafmachines (bruinkool) rondom een soort van arena. Deze arene wordt gebruikt voor o.a. muziekoptredens.» 14/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Een ieder mag weer weten wat mij deze week weer zal bezighouden. Mijn agenda dus.

Maandag : B en W ( ja dit keer op maandag), ondertekening GSB-Convenant met de Provincie te Deventer ( Minister De Graaf is er ook). Dan snel naar Enschede voor een vergadering over de woningbouwafspraken voor de komende jaren.

Op de dinsdag interne afspraak. Woensdag gaat het over Milieu, Economische Zaken en in de avond vergadering van de Regioraad!

Donderdag buiten de stad ( GSB aangelegenheid ).

Tot zover.» 12/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Geachte heer Kuiper,

Op uw website heeft u het stuk “Niet Apart Maar Samen” staan. Wij zouden deze graag als ‘column’ plaatsen op aavisie. Wilt u ons hiervoor toestemming verlenen? Natuurlijk met naamsvermelding ;-)

Met vriendelijke groet,

Gert Mensink

Omroep Almelo

Niet Apart Maar Samen

In het afdelingsbestuur van de VOO ( Vereniging Voor Openbaar Onderwijs ) Almelo waren we zeer tevreden met de nieuwe slogan : Niet Apart Maar Samen. Alle kinderen, met welke achtergrond dan ook, samen in de klas. Geen katholiek rekenen en geen Protestants Christelijk aanleren van de Vaderlandse Geschiedenis. Niet Apart, Maar Samen. Nu ook! Samen. Hand in hand. Schouder aan schouder.De slogan is er al heel lang, en nu weer heel actueel. Daarom ben ik nog steeds lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. We zouden dat allemaal moeten zijn. Niet Apart maar …..» 12/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

Burgemeester Mans moet maandag gezag laten zien. De gemeenteraad zou maandag kunnen gaan debatteren over de gevolgen van het doodschieten van Theo van Gogh voor de vrijheid van meningsuiting en de bedreigingen aan het adres van Islamieten. Gisteren hebben we in de fractie afgesproken dat we het verstandiger vinden als de burgemeester namens de raad een duiding geeft aan de betekenis die deze ontwikkelingen hebben voor onze stad en haar inwoners. De politie moet alert zijn en duidelijk optreden bij extreem gedrag, zonder aanziens des persoons. Mensen moeten kunnen blijven zeggen wat ze willen en op kunnen komen voor vrijheid en zelfstandigheid. Maar, ze moeten in de manier waarop ze over anderen spreken ook respect tonen en ruimte laten aan andersdenkenden. Het is goed om de dialoog te zoeken, maar naïef als we denken er dan te zijn. Laten we ons vooral richten op feiten en beheerst reageren. Graag horen wij van de burgemeester wat het college doet aan de veiligheid in onze stad. Het is al te lang stil.

(Marijke van Hees, fractievoorzitter, mailto:m.v.hees@enschede.nl)» 11/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

In het afdelingsbestuur van de VOO ( Vereniging Voor Openbaar Onderwijs ) Almelo waren we zeer tevreden met de nieuwe slogan : Niet Apart Maar Samen. Alle kinderen, met welke achtergrond dan ook, samen in de klas. Geen katholiek rekenen en geen Protestants Christelijk aanleren van de Vaderlandse Geschiedenis. Niet Apart, Maar Samen. Nu ook! Samen. Hand in hand. Schouder aan schouder.

De slogan is er al heel lang, en nu weer heel actueel. Daarom ben ik nog steeds lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. We zouden dat allemaal moeten zijn. Niet Apart maar …..» 07/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Dit fietsenrek zou op bepaalde plekken in Almelo niet misstaan.» 07/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

In Binnenlands Bestuur van deze week staat op pagina 11 een bericht over de nieuwe stadsregio’s. Zoals bekend is het besluit daarover uitgesteld. Die tijd moet goed gebruikt worden, vinden ze in de Tweede Kamer. Liesbeth Spies van het CDA vindt “het te overwegen dat het Bestuur van Regio Utrecht (BRU) – en ook Twente misschien – bij wijze van spreken een jaar de tijd krijgt zich met argumenten en bewijzen te kwalificeren voor de status van stadssregio”. VVD en PvdA in de Tweede Kamer “zinspelen op een nieuwe kwalificatieronde voor alle huidige kaderwetgebieden”. KWW.» 07/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Autoped gefotofrafeerd in Leipzig twee weken geleden.» 06/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties


Het wordt tijd!» 06/11/2004 » Uncategorized » 0 reacties

De begroting voor het komend jaar is er. We weten wat we willen, wat we kunnen (niet onbelangrijk) betalen. Per 1 januari dus geen hondentoiletten meer. Ook de koeien op de Schelfhorst ( extensief onderhoud door de Galoways) zullen verdwijnen.

Over de chemische bestrijding van het ongewenst kruid ( 90.000 euro ingeboekt ) gaan we het nog hebben.