» 30/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Onze kuikens worden “huiselijk” gemaakt. Valt niet mee.» 30/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

1 mei: een wel zeer gedenkwardige dag. Voor een ieder. Ja, ook voor U!» 30/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Peter Elbertse, raadslid voor de PvdA en in het dagelijks leven Vormgever, opende vorige week een tentoonstelling. In zijn speech maakte hij een verbinding tussen politiek en vormgeverschap. Klonk heel goed. Ook roemde hij het amateurschap!» 29/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Vanmorgen de traditionele lintjesregen ten stadhuize. Zie voor de namen : www.aavisie.nl De www.geleraaf.nl zal er in de loop van de dag ook zeker mededelingen en foto’s over hebben.» 28/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

‘Huurplannen Dekker moeten van tafel’» 28/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Hedenochtend een overleg, workshop over Groene en Blauwe diensten. Is veel geld mee gemoeid willen we daar op provinciale schaal vorm en inhoud aan geven. Kijk maar eens naar het project Boeren voor Natuur ( Twickel ). Het gaat wel om ons landschap. Ook ons landschap heeft nu al ecologische, maatschappelijke en economische waarde. Dat verder uitnutten is een opgaaf voor ons allen.
Vanmiddag mijn Bestuurscommissie Recreatie en Toerisme. Volle agenda, goede besluiten en aardige lijnen uitgezet. Dit beleidsterrein is deze periode onder mijn voorzitterschap volop in beweging.
In de namiddag persconferentie over de Voorjaarsnota. De pers zal er mededeling over doen. Financieel gezien staan we er redelijk voor. Er is een goede balans gevonden tussen sociaal en fysiek. Er zijn ambities verwoord en duurzaamheid staat in de ondertitel.» 28/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De VARA heeft het besluit genomen om met directe ingang de uizendingen van Kopspijkers (Jack Spijkerman) te staken. Hier moet toch meer aan de hand zijn dan enkel het willen ontbinden van een contract. Lijkt me zo! Van www.vara.nl :

Voorzitter Vera Keur: ‘Tot het stopzetten van het programma hebben wij besloten om de makers niet in de problemen te brengen, maar ook om het risico te vermijden dat het geschil tussen Spijkerman en de VARA via het programma zich verder ontwikkelt. We vinden het erg vervelend dat we alle kijkers moeten teleurstellen, maar wij denken dat dit de meest verstandige keuze is. De publiciteit rond zijn aangekondigde vertrek zal nog wel even voortduren, want wij willen niet meewerken aan de ontbinding van zijn contract met de VARA, dat loopt tot september 2007. Hij kan immers bij ons volop kansen krijgen en heeft die ook altijd gehad.’» 27/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Donderdag, morgen dus : eerst naar Hellendoorn voor een provinciale bijeenkomst over Groene en Blauwe diensten : zal zeker gaan over reconstructie.
In de middag mijn eigen (regio) commissie Recreatie en Toerisme. Wordt een boeiende bijeenkomst. Om 17.15 uur hebben we de persconferentie in Almelo over de Voorjaarsnota 2005.
Vrijdag : lintjesregen, ook in Almelo.» 27/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Jaren terug ( onder staatssecreatris Heerma ) zijn de corporaties los komen te staan van de overheid. Of zoals ik onlangs las “de corporaties zijn in tien jaar tijd veranderd van bijkantoren van de overheid in zelfstandige ondernemingen”. Vrijwillig dienen ze een maatschappelijk doel. Het leeuwendeel van de corporaties heeft gekozen voor de stichtingsvorm. Zou het zo kunnen zijn dat ze op elk gewild moment hun doelstelling kunnen veranderen?» 27/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Het college neemt de ingediende motie van de de vorige week over. We hebben nadrukkelijk de vraag aan de orde gehad of dat wel konden / wilden daar er geen echte dekking was aangegeven.» 26/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Is het echt zo vreemd indien bijvoorbeeld SOWECO , legaal, de aanvoer voor de coffeeshop kweekt? Zou dat niet veel criminaliteit naar het verleden “afvoeren”? Wat wil minister Donner eigenlijk?» 25/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Deze schaal is gemaakt door Erna Futselaar. Ze gaat echt internationaal. Nu weer een tentoonstelling in Spanje. Iets te ver om de opening bij te wonen. Sorry, maar dank voor de uitnodiging.» 25/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Zojuist mocht ik het beeld ” arenlezende vrouw ” in de Markgraven onthullen. Een beeld, ooit bedacht en gemaakt voor mijn Nuts- en later Bondsspraarbank. Zuinigheid en spaarzaamheid was de ondertitel van mijn toespraakje. Daar ging het bij de bank ook om. Ook heb ik gesproekn over kunst in de openbare ruimte en de bijdrage daarvan aan de leefomgeving.
Sprekende met buurtbwoners kreeg ik weer “werk” mee over troep bij de overbuurman en de snelheid van het verkeer. Kijken wat ik kan doen.
Overigens: ik had een spaarpot van de bondsspaarbank: een gleuf voor het kleingeld en een ronde opening voor (opgerold) papiergeld. Graag een foto hiervan naar : kuiperbert@home.nl» 25/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Persbericht ministerraad
22 april 2005

BOETES VAN GEMEENTEN VOOR OVERLAST IN DE OPENBARE RUIMTE EN FOUT PARKEREN

Gemeenten krijgen de mogelijkheid zelf boetes op te leggen voor het overtreden van gemeentelijke verboden en voorschriften (vastgelegd in hun verordeningen). Gemeenten hebben een keuzevrijheid bij de inzet van dit instrument op het terrein van overlast in de openbare ruimte. Zij zijn niet verplicht tot invoering ervan. Het gaat daarbij om feiten uit de algemene politie verordening die voor veel overlast en verloedering kunnen zorgen. Bijvoorbeeld het verkeerd buiten zetten of dumpen van afval, graffiti, hondenpoep, wildplassen of het verkeerd parkeren van fietsen. Ook wordt de gemeentelijke boete ingevoerd voor het fout parkeren/stilstaan van motorvoertuigen en enkele kleine verkeersovertredingen, zoals fietsen op de stoep. Hier hebben gemeenten echter geen keuzevrijheid. Voor welke overtredingen een gemeentelijke boete precies mogelijk wordt, zal later in een Algemene Maatregel van Bestuur worden vastgelegd. De politie blijft wel bevoegd ook tegen dit soort overtredingen op te treden, al zal de prioriteit voor de handhaving bij de gemeenten liggen.

Dit staat in twee wetsvoorstellen over bestuurlijke boetes waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en minister Donner van Justitie. De wetsvoorstellen worden nu aan de Tweede Kamer gezonden.

Gemeenten hebben de mogelijkheid verboden en geboden op het gebied van overlast in de openbare ruimte te regelen in lokale verordeningen. Gemeenten hebben echter geen mogelijkheid om boetes op te leggen voor overtredingen van deze verordeningen. Gemeentelijke toezichthouders kunnen hun werk nu niet afmaken door boetes op te leggen, daarvoor is nu nog steeds de politie nodig. De gemeenten ervaren dit als een gemis. Als gemeentelijke toezichthouders (met de status van buitengewoon opsporingsambtenaar voor de Wet op de identificatieplicht) zelf boetes kunnen opleggen voor kleinere zaken, kan de politie haar tijd bovendien aan zwaardere zaken besteden.

Met het wetsvoorstel Bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen komt de formulering en handhaving van gemeentelijk parkeerbeleid in één hand te liggen. Het voordeel daarvan is dat de gemeentelijke autoriteiten het best weten welke parkeercontroles het hardst nodig zijn en in de praktijk kunnen waarnemen waar het aan schort in hun beleid. De voorgestelde maatregel komt dus zowel vorming als handhaving van het parkeerbeleid ten goede.

De boetes zijn maximaal 340 euro. De opbrengst gaat naar de gemeenten. Zij kunnen hiermee een deel van de handhaving van de regels betalen. Op de opbrengsten uit parkeerboetes na, zullen de opbrengsten overigens waarschijnlijk lager zijn dan de kosten van handhaving: de boetes zullen dus geen ‘melkkoe’ voor gemeenten worden. Wie het niet eens is met een boete die de gemeente oplegt, kan volgens de normale procedures bezwaar aantekenen bij de gemeente en vervolgens in beroep bij de rechter.

Met het indienen van beide wetsvoorstellen wordt aan een reeds lang bestaande wens van gemeenten tegemoet gekomen. De wetsvoorstellen zijn aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord van het kabinet.

RVD, 22.04.2005.» 25/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Landelijk wordt er opnieuw gekeken en gesproken over het vele geld op de bankrekeningen van corporaties. Onderzoeksbureau RIGO heeft aangegeven (in opdracht van de 2e kamer) dat de corporaties van hun jaarlijks besteedbare budget van 4,6 miljard euro ongeveer 3 miljard overhouden. Het eigen vermogen stijgt daardoor met 10 % per jaar. Corporaties vinden zelf dat dit niet juist is. Wel geven ze aan dat er ruimte is voor extra activiteiten. De 2e Kamer wil dat de corporaties veel van hun geld voor maatschappelijke doeleinden ( zorg – welzijn?) inzet. De politiek in Den Haag wil daarvoor het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) aanpassen.» 24/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Je leest deze site goed. Je reageert ook. Prima. Jammer dat ik je niet terug kan mailen, je laat geen adres achter. Maar …… blijf doorgaan met de kritiek op de PvdA.» 23/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties


In de parken van Parijs kun je , moet je ook je afval gescheiden in de prullenbak doen.» 23/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

We zitten buiten; het is prima weer. De natuur in onze tuin komt naar buiten, de kuikens groeien en het zonnescherm bewijst een dienst.
En dan hoor ik het: spelende kinderen ( in de Kemnade ). Ik herken veel. Ze spelen verstoppertje. Er wordt afgeteld, er wordt geroepen “ik kom!” en wat later “UITKOOOOOMEN!” Fantastisch dat deze kinderen om 20.15 uur verstoppertje spelen en niet voor de buis hangen. Het is wel hun laatste spel, ze moeten zo naar binnen, hoorde ik een buurman roepen. Ook hoor ik het kwetteteren van de mussen en de geluiden van de duiven. Vanavond geen voer meer voor ze; dat doe ik morgen weer. Zo ook morgen eten voor de vissen in de vijver.» 23/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Op de maandag heb ik ook een gesprek met leerlingen van het Erasmus. Ze willen me bevragen op het bleidsterrein Agrarische Zaken. Ook een intern overleg over een zeer heikel punt: het aanwijzen van sterlocaties (reconstructieplan). Om 18.30 uur zal ik bij de muur van de Markgraven het beeld van de arenlezende vrouw “onthullen”. Dit nadat de overdracht van het beeld door het Stadsmuseum aan de wijk gebeurd is. Dinsdag B en W. Woensdag een overleg met LTO ( de boeren ). We zullen het dan hebben over de komst van de Gebiedsmakelaar en (zie maandag) het aanwijzen van sterlocaties.
Rest volgt morgen.» 23/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Je moet je toch aardig bekeken voelen als je je hond hebt laten poepen op het Van Dronkelaarsplein. De komende dagen kun je dat niet vanwege de hekwerken. Maar jij bent het wel die daar verantwoordelijk voor is. Daar is uw hondenbelasting ( indien u die betaalt) echt niet voor bestemd. We zullen eens gaan kijken wie zijn of haar hond laat poepen als de hekken weer weg zijn. De poepbrigade houdt u in de gaten.» 23/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Vanmorgen was er de vergadering van Het Gewest Overijssel van de Partij van de Arbeid. Ik heb daar van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn zorgen uit te spreken over het volgende. We hebben als Netwerkstad en Provincie het Regionale Bedrijven Terrein in de benen geholpen. Een gebied van ongeveer 180 hectare ten zuiden van Almelo. Tot mijn verbazing en schrik wil de gemeente Rijssen-Holten ook een heel groot stuk grond ( 100 ha ? ) als bedrijven terrein gereed maken. Ze hebben daarvoor de Wet Voorkeursrecht Gemeente gevestigd ( als mijn informatie juist is, en ik denk van wel ) Ik heb de PvdA fractie in Provinciale Staten en de gedeputeerde Abbenhues deelgenoot van mijn zorg gemaakt. Gelukkig werd mijn zorg gedeeld en zal men het op de agneda plaatsen.» 22/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties


Vorige week ook het graf van Edit Piaf tegen gekomen. Even stilstaan en denken aan haar liederen is dan wel normaal. Ik heb er geen spijt van! ( wat is dat ook al weer in het Frans?) De foto en het bezoek aan het graf van Jim Morisson ( zie ver onder ) maakte iets meer indruk. maar dat geldt ook voor de graven van Chopin en Orson Welles op datzelfde kerkhof.» 22/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

Onderstaande tekst staat nu op de digitale wijkkrant van het Windmolenbroek. Om deze de vindn even intypen www.in-almelo.com en dan doorklikken naar De Windmolenbroek ( links op de pagina ).

Goede reacties.

Na een felicitatie nu een blijk van waardering. Ik krijg als wijkwethouder nu al goede, bemoedigende reacties op deze wijkkrant. Vooral de digitale doet het goed. Zelf ben ik erg blij met de eerste papieren uitgave. Vormgeving behoeft nog enige verbetering; maar ….. we hebben wel een wijkkrant. Oh,zo!

De moord op een wijkbewoner heeft impact gehad. De bijeenkomst deed velen goed goed. Jammer dat ik in het buitenland was, Esther van de Ridder ( stadsdeelcoördinator) kon er gelukkig wel bij zijn. Blijdschap en verdriet liggen dicht bij elkaar. Ook in Het Windmolenbroek.

Bert Kuiper, wijkwethouder» 22/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

De aanloop naar de verkiezingen heeft volgens mij een hoog “we doet dat wel ” gehalte. U roept en wij doen. Ja, een beetje zwart-wit maar het lijkt er wel op. De raad zal meerdere verzoekn krijgen, denk ik. Nu een tekst van Aavisie:

Het stukje Almeloseweg op Almelo’s grondgebied wordt toch gereconstrueerd
net als het gedeelte in de gemeente Tubbergen. Daaraan ging in de raad wel een
dualistische politieke strijd vooraf. Een meerderheid droeg het college op de
kosten, 140.000 euro, te halen uit het rioolfonds. Dat weigerde het college.
Na lang debat en 2 schorsingen is besloten het te halen uit de algemene reserve.» 22/04/2005 » Uncategorized » 0 reacties

In de hoop en de stellige verwachting dat we zouden winnen reden Meta en ik naar het stadion. Heracles – Cambuur. Zou te doen moeten zijn. Neen dus. We hebben verloren. Sparta heeft gewonnen. Ik als beste stuurman sta aan wal. Het kan beter; veel beter.

Morgen naar de gwestelijke vergadering van de PvdA. Iik hoop de gedeputeerde te treffen. Kan ik even navragen over de ongereidelde groei van Rijssen-Holten. Kan dat zo maar? Lees daarover De Roskam van deze week!